Zbierka na Františkinu sochu

- 22.2.2024 - Aktuality, NOVINY Život pod hradom - Komentáre vypnuté na Zbierka na Františkinu sochu

Mesto Rožňava spustilo zbierku, venovanú na obnovu pomníka Františky Andrássyovej.

Národná kultúrna pamiatka  – pomník Františky Andrássyovej, už niekoľko rokov vykazuje znaky čoraz väčšieho poškodenia, na čo už upozorňovali aj občania mesta Rožňava. Z uvedeného dôvodu rožňavský, mestský odbor kultúry, športu a cestovného ruchu dal vypracovať zámer kompletného reštaurovania tejto dominantnej pamiatky, ktorý je nevyhnutnou podmienkou jeho obnovy a získania mimorozpočtových zdrojov. Obnova pomníka prispeje k dobrému imidžu mesta, ktoré má veľký potenciál v rozvíjaní cestovného ruchu – a nielen cestovného ruchu samotnej Rožňavy, ale i jej okolia, vrátane našej obce.

Pomník dlhodobo, od premiestnenia z Krásnohorského Podhradia späť na svoje miesto na rožňavské námestie, chátral. Nielen kvôli pôsobeniu poveternostných vplyvov ale aj pre zanedbanie základnej starostlivosti oň. Na povrchu sochy preto vznikli trhliny, na viacerých miestach sú z nej vypadané celé kusy, kameň je značne zvetralý a rozdrobený. V stanovisku pamiatkarov je dokonca uvedené, že vzhľadom na skutočnosti, uvedené v posudku a vzhľadom na súčasný výrazne zhoršený technický stav sochy Františky je zásah naliehavý a vysoko urgentný. Ani sťahovanie k Mauzóleu a späť pod rožňavskú strážnu vežu jej neprospelo ani s tým súvisiace rozoberanie a skladanie. Môžeme byť iba radi, že v komunistických časoch nebola súsošie, ktoré bolo vtedajším mocipánom tŕňom v oku, nebolo zničené – pretože táto myšlienka v hlavách vtedajších pohlavároch skrsla. Ďakovať za to môžeme sochárovi Vojtechovi Löfflerovi a vtedajšiemu riaditeľovi betliarskeho múzea Gyorgyovi Lázárovi. Košický sochár Löffler bol prítomný pri rozoberaní pomníka. Mesto si u neho objednalo totiž pomník Osloboditeľov, ktorý napokon nahradil na dlhé roky Františku. Ako sochár rozobral a neskôr poskladal pomník šetrne. Ako sám povedal, tak, aby sa niekedy v budúcnosti dal ľahko rozobrať a znovu postaviť. Mesto navrhlo premiestniť Františku do cintorína, vtedajší riaditeľ Múzea v Betliari však navrhol lepšie riešenie – premiestniť ju pred jej mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí. Toto sa uskutočnilo s podmienkou, že pomník bude otočený čelnou stranou k mauzóleu a chrbtom k hlavnej ceste. Samotný pomník sa teda vtedy podarilo zachrániť, ale všetko ostatné – podstavec, schody, zábradlie – vyhodili do vzduchu. Nezachovalo sa vôbec nič, po 20 rokoch sa potom všetko muselo vybudovať nanovo, podľa starých fotografií.

Naše okresné mesto sa snaží získať prostriedky z viacerých zdrojov

Po vypracovaní zámeru akademickým sochárom Jánom Filom, Odbor kultúry, športu a cestovného ruchu mesta  Rožňava v roku 2022 vypracoval a podal projekt v grantovej schéme Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (SR) – „Obnovme si svoj dom“. Projekt splnil všetky požadované náležitosti a hodnotiacou komisiou bol prijatý, ale dotácia na reštaurátorské práce nebola poskytnutá. Mestský odbor hľadal aj ďalšie zdroje. Neuspel ani pokus dostať sa medzi deväť pamiatok, ktoré súťažia o finančnú podporu Nadácie VÚB v rámci súťaže Poklady Slovenska. Uskutočnenie dobrovoľnej zbierky, by mohlo byť ďalším zdrojom finančných prostriedkov, ktoré by podporili tento zámer. Mesto sa opätovne pokúša uspieť vo výzve Ministerstva Kultúry SR „Obnovme si svoj dom“, t.j. nespolieha sa len na dary od obyvateľov v rámci zbierky.

Ako prispieť

V zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. mesto Rožňava vyhlásilo dobrovoľnú zbierku „Podpora obnovy pomníka Františky Andrássyovej“.  Zbierka potrvá od 15.11.2023 do 29.10.2024. Číslo transparentného účtu, na ktoré je možné zasielať finančné prostriedky, je:

SK13 0200 0000 0048 8026 5653.

Suma, ktorú je potrebné vyzbierať, činí 399.943,- eur. Je určená na základe rozsiahleho odborného posudku. Obnova je rozdelená na dve etapy, pre samotnú sochu je potrebných približne 178.000,- eur.  Socha samotná potrebuje množstvo zásahov, ako sú očistenie kamennej hmoty, odstránenie nevhodných zásahov, rekonštrukciu poškodených a chýbajúcich častí. Najviac zdeštruované časti je potrebné vymeniť. Rekonštrukciu si vyžaduje celé súsošie – labute aj súsošie starca s deťmi. V druhej etape obnovy je potrebné sa venovať aj schodom, i kovovej konštrukcii.

Vyúčtovanie dobrovoľnej zbierky, jej použitie a kontrola

Finančné prostriedky získané dobrovoľnou zbierkou budú použité výlučne na uvedený účel. O priebehu a výsledku zbierky a použití zbierkou získaných finančných prostriedkov bude vyhotovená informačná správa, ktorá bude predložená mestskému zastupiteľstvu v Rožňave, a následne zverejnená na úradnej tabuli a webovom sídle mesta. Kontrolu použitia získaných finančných prostriedkov vykoná hlavný kontrolór mesta. Dobrovoľná zbierka bola prerokovaná a vyhlásená Mestským zastupiteľstvom v Rožňave na jeho zasadnutí dňa 09.11.2023.

Máme príležitosť

Prosíme všetkých, aby troškou, aj minimálnou, či symbolickou čiastkou, prispeli na obnovu pomníka Františky Andrássy, aby sme si ju, jej dobročinnosť a jej činy uctili, tak, ako kedysi rožňavskí radní a vtedajší vďační obyvatelia mesta. Lebo vďační máme byť prečo. Lebo vyjadrením vďačnosti budeme i my šťastnejší a ukážeme našu spolupatričnosť. Oceníme tak, aspoň čiastočne, čo všetko táto vzácna osobnosť našich dejín pre našu obec, pre okresné mesto a pre celé okolie, spolu s manželom grófom Dionýzom, vykonali.

Zdroj: Banícke múzeum Rožňava, Mesto Rožňava, Foto: Banícke múzeum Rožňava

Poznámka: Článok bol publikovaný v decembrovom čísle (2023) obecných novín, autor: Katarína Prékopová (kat)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.