Krásnohorské smeti – čo by ste o nich mali vedieť …

- 20.2.2020 - Aktuality, Blog - Komentáre vypnuté na Krásnohorské smeti – čo by ste o nich mali vedieť …

Mnoho ľudí mi tu v Podhradí vraví, resp. vyčíta, že strkám nos do všetkého. Vraj zbytočne. Ani by som nepovedala. Lebo zadosťučinenie momentálne prišlo v podobe zmeny dodatku k zmluve uzavretej medzi Obcou Krásnohorské Podhradie a firmou Brantner.  Jedná sa, len tak náhodou, už o 8. dodatok, 7 kusov predtým bolo podpísaných bez toho, aby sa vôbec v nejakej podobe objavili pred poslancami, bez toho, aby sa prejednali, či pripomienkovali. Proste sa objavili v došlej pošte, štatutár obce ich podpísal a „bollo“.

Brantner Rožňava

Priamym dôsledkom strkania môjho nosu do vecí verejných, v tomto prípade do „odpadovej politiky“, je, že namiesto plánovaného 13%-tného celkového navýšenia poplatkov dôjde len k úprave jednej položky – zber a vývoz veľkokapacitného kontajnera, k zvýšeniu z 50,- na 59,- eur. A neskôr, aj k revízii zmluvy uzavretej medzi obcou a zberovou spoločnosťou. A možnosť, zákonom poslancom daná, prejednať a pripomienkovať zmluvu a každý ďalší dodatok.

Mnoho ľudí vraví aj to, že iba kritizujem. Nie, pracujem, pre občanov, aj pre tých, čo ma kritizujú. Jeden príklad z mnohých práve predostieram. Takže po poriadku: prvýkrát sme sa zmluvy a dodatkov začali dožadovať, s kolegom Gӧrgeim, počas pracovného stretnutia poslancov, keď starosta povedal, že poplatok za smeti sa musí zvýšiť, a sám navrhol zmenu z 12 eur na 18,-. Keď sme my dvaja navrhli, aby sa zároveň prijali opatrenia, ktoré by zvýšili efektivitu výberu daní a (týchto) poplatkov, resp. aby sa ponechala výška poplatku za odpad pre dôchodcov, či sociálne odkázaných, bolo nám povedané, že sa zbytočne zaoberáme nejakými hypotetickými vecami a máme sa dohodnúť a odhlasovať zvýšenie. Kontrolórka obce, tiež prítomná na pracovnej schôdzi, presadzovala zvýšenie (nie je obyvateľom obce), a argumentovala návrhom dodatku, ktorý mala k dispozícii. Ona áno, poslanci (ešte ani vtedy) nie!

Na ďalšom pracovnom stretnutí, i neskôr, sme opäť žiadali zmluvu so zberovou spoločnosťou (pre Podhradie je to Brantner Gemer, s.r.o.), pýtali sa na dodatky, vždy sa neposkytnutie nejako obhájilo, či odbilo, väčšinou protiotázkou „načo mi/nám to je?“.  Žiadala som aj sekretárku starostu, o poskytnutie/vyhľadanie, po pár dňoch mi do telefónu oznámila, že smiem (!) do zmluvy, pri najbližšej príležitosti – počas ďalšieho pracovného stretnutia, počas rokovania o navýšení poplatku – nahliadnuť. Smiem, ako poslanec, „nakuknúť“ do zmluvy, ktorá by, podľa zákona, mala byť zverejnená na webovom sídle obce, inak je plnenie z nej nezákonné a samotná zmluva nenadobudla účinnosť (ak sa do troch mesiacov od uzavretia nezverejnila).

Medzitým som kontaktovala aj regionálneho zástupcu ENVI PAK-u – organizácie zodpovednosti výrobcov, aby som sa informovala, ako je na tom Podhradie  s triedením zberu, ako zefektívniť triedenie. Od jeho miery sa totiž odvíja poplatok za uskladnenie komunálneho odpadu. Čím vyššia miera triedenia, tým nižší poplatok. Starosta Bollo tvrdil, minulý rok, že naša miera triedenia sa pohybuje niekde okolo 30%, z celkového vyprodukovaného odpadu. Vlastne klamal. Miera triedenia v obci bola 5,96% – vyrátaná z hlásení, ktoré zberová spoločnosť poskytuje organizácii zodpovednosti výrobcov. Tabuľka poplatkov za uloženie odpadu nasleduje:

Obsah kontajnera určeného na sklo

Oveľa slávnejšie to nebude ani tento rok, keďže v miestnej rómskej osade sa odpad netriedi, iba „dolu“ v dedine, ani tu však nie bohvieako. V osade sú umiestnené 4 veľkokapacitné kontajnery (s objemom 7 m3 = „sedemkubíkové“) a 6 kusov s objemom 1100 litrov. Pre lepšiu predstavivosť, a pre porovnanie,  pokým z obce vyvezie zberová spoločnosť 450 ton odpadu, z rómskej osady za to isté obdobie odvezú 375 ton netriedeného odpadu. Ani triedený odpad nie je celkom triedený, pretože medzi plasty dokážu občania  nahádzať napr. kov či textil či papier, aj do kontajneru na sklo sa dostane hocičo. To sa potom nutne považuje za netriedený, čiže zmesový komunálny odpad (príklad na fotografii).

Zmluva s Brantnerom – podpísaná v roku 2011, 4 mesiace po nástupe Bolla do funkcie

Štyri mesiace po  tom, ako Peter Bollo vystriedal Štefana Szarku na starostovskej stoličke, podpísal tento nový, neskúsený štatutár predĺženie trvania zmluvy o 11 rokov. Tej pôvodnej zmluvy, ktorú podpísal Szarka, v roku 2006, na 5 rokov, s ROZEKOm. Nakoniec som sa k nej a jej obsahu dostala. K platnej ale nezverejnenej zmluve. Alebo neplatnej, lebo nezverejnej zmluve. Na základe žiadosti o sprístupnenie informácií, bola mi doručená 3.2.2020. Keďže inak to nešlo.  Pochopila som, prečo nám starosta nechcel ukázať zmluvu, prečo ju pred nami tajil. Pár mesiacov potom, ako vystriedal bývalého starostu Szarku vo funkcii – presnejšie v máji 2011 – podpísal dodatok k zmluve o narábaní s odpadom, pôvodne s 5-ročnou platnosťou a predĺžil jej platnosť do 31.12.2022! Po 4 mesiacoch „rozkukávania sa“ v novej funkcii, bez predloženia návrhu poslaneckému zboru. Každý ďalší dodatok bol už len o úprave ceny, samozrejme, smerom nahor. Aj tie podpisoval starosta Bollo sám, bez dohody s poslancami. Toto je však iný príbeh, možno pre orgány činné v trestnom konaní.

Späť k praktickej stránke, k odpadom samotným

K obsahu najnovšieho dodatku – 8.memu v poradí – som sa dostala vďaka konateľovi firmy Brantner, ktorý ma do rožňavského sídla firmy pozval, aby som sa oboznámila so všetkým, čo sa krásnohorských smetí týka a fakturovania  poplatkov za ne. Dodatok, tento najnovší – zatiaľ nepodpísaný, o ktorom každý na obecnom úrade (zrejme) vie/vedel, vrátane kontrolórky z Jablonova, len my poslanci nie, sme mohli v priebehu januára pripomienkovať. Síce sme ho nevideli, ale mohli sme ho doplniť, o vlastné návrhy.

Upozorňovala som starostu, niekoľkokrát, že občanom treba vysvetliť, prečo sa navyšujú poplatky za smeti, aj zdôraznila, že (aj) na to sú určené obecné noviny. On to síce urobil, ale po svojom. Iste, je dôležité vedieť, koľko nás smeti ročne stoja, koľko z danej sumy hradia občania, koľko dopláca obec, akú sumu tvoria nedoplatky. Ale treba vedieť, prečo tomu tak je. Vybrala som sa preto do rožňavského sídla spoločnosti Brantner Gemer, aby mi (a ja následne vám) vysvetlili ako to je s našimi smeťami naozaj. Nemusela by som, keby boli zmluva, dodatky a prílohy – cenníky, zverejnené.

Treba teda vedieť aj nasledovné, okrem výšky doplatku obce:

Vrece Brantner – 0,25 €
  • že za všetky kontajnery (tie plastové, s kolieskami, 120 a 240-litrové), ktoré boli rozdané občanom, zadarmo, obec platí mesačný prenájom, zberovej firme – 1,70 €, a v dedine je ich asi 540 kusov, za 1100-litrové je to 5,- €
  • že okrem toho, že platíme za vývoz/odvoz a následné uskladnenie odpadu, platí sa zakaždým (t.j. každý druhý piatok v mesiaci) za vyklopenie smetnej nádoby – 1,60 € (vynásobte počtom kontajnerov v obci) – t.j. nielen tých vyše 500 prenajatých, ale ďalších, ktoré si občania zakúpili
  • že okrem smetných nádob platí obec za každé vyložené vrece, vedľa kontajnera – t.j. ak sa vám smeti do nádoby pre ne určenej nezmestia, zberová spoločnosť ich ráta (a fakturuje obci) zvlášť – 0,75 €
  • že aj smeti zo zberného dvora, kde sa separujú, sa vyvážajú spoločnosťou Brantner a platí sa za vyklopenie veľkokapacitného kontajnera + za obsah/tonáž – ak je správne vytriedený
  • že „vďaka“ nízkej úrovni triedenia platí naša obec najvyšší možný poplatok za uskladnenie – 35,- eur za tonu.

Treba vykonať , resp. dá sa, nasledovné:

  • uzavrieť samostatný dodatok, o nálepkách (kto zaplatí, dostane nálepku a označí ním svoju smetnú nádobu) – toto opatrenie môže byť realizované v priebehu pár dní
  • nákup vriec na smeti od f. Brantner Gemer a ukladanie odpadu, ktorý sa občanom nezmestí do košov, do nich, (pričom jedno vrece stojí 0,25 €) –  toto opatrenie môže byť realizované okamžite
  • je potrebné schváliť (ďalší) dodatok k VZN o miestnych daniach a poplatkoch – kvôli vyššie uvedeným opatreniam a taktiež sankciám, v prípade vývozu smetí na nelegálne skládky v okolí obce – realizácia so zverejnením, prerokovaním a schválením môže trvať maximálne 1 mesiac – ale dá sa to opäť už len koncom roka (účinnosť už len o rok)
  • je potrebné zabezpečiť nádoby na bioodpad, ešte v tomto roku, pretože biologicky rozložiteľný odpad bude treba od 1.1.2021 „dotrieďovať“ (oddeľovať z komunálneho odpadu) – toto je záležitosťou pár týždňov, ak nie kratšieho obdobia.

Najhlavnejšia, najpodstatnejšia a najzásadnejšia záležitosť – je potrebné terajšiu zmluvu podrobiť právnej analýze – ohľadne jej platnosti, platnosti jej dodatkov, aby sa následne otvorila možnosť uzavrieť zmluvu výhodnejšiu.

Čo dodať? Hádam len toľko, že všetko sa dá, ak sa robiť chce.

Dodatok č. 8 k zmluve, uzavretej medzi Obcou Krásnohorské Podhradie a spoločnosťou Brantner Gemer (v súčasnosti nepodpísaný):

Ponuka spoločnosti Brantner Gemer, s.r.o. :

Autor: kat/zivotpodhradom.sk, Zdroj/foto: ŽpH, https://www.odpady-portal.sk/

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.