Kto za koho kope?

Okolo krásnohorského kempingu zavládlo ticho, od júna, odkedy bola vyhlásená a vyhodnotená súťaž o jeho dlhodobý prenájom. Až doteraz. Na pretras sa má dostať opäť, začiatkom budúceho týždňa, počas zasadnutia obecného zastupiteľstva. Poslanci majú za sebou už pracovnú poradu, počas ktorej sa dozvedeli, že sa spustí druhé kolo verejnej súťaže.

dsc_1701Druhý júnový deň totiž Obec Krásnohorské Podhradie vyhlásila obchodnú verejnú súťaž o 25-ročný prenájom svojho majetku. Ponuky bolo treba odovzdať do 12.-tej hodiny, do piatka 24.júna 2016. Boli tri. Vyhodnocovali sa až o pár dní neskôr. Bolo treba ponúknuť ročný nájom, investície a ďalšie benefity pre obec. V podmienkach bolo stanovené preinvestovanie minimálne 200.000,- eur v období 5 rokov, stotisíc malo byť vložených do rekonštrukcie v priebehu prvých troch.

Súťaž bola zrušená a nič nehovoriacia (či veľavravná?) odpoveď záujemcom znela nasledovne:

VEC – Obchodná verejná súťaž – oznámenie o zrušení. Komisia menovaná vyhlasovateľom obchodnej súťaže: „Nájom nehnuteľného majeku Obce Krásnohorské Podhradie – Kemping“ vyhodnocovala predložené ponuky do tejto súťaže. Počas posudzovania ponúk komisiou bolo zistené, že ani jedna z ponúk nesplnila podmienku účasti stanovenej v obchodnej verejnej súťaži. Z uvedených dôvodov, v zmysle vyhlásenej verejnej súťaže, vyhlasovateľ súťaže ruší obchodnú verejnú súťaž č. 1/2016. V prípade, že vyhlasovateľ rozhodne o zopakovaní, táto bude zverejnená spôsobom, ako bola vyhlásená predchádzajúca obchodná verejná súťaž.

Členovia komisie, po doručení odpovedí záujemcom, po prelomení „povinného“ mlčania neskôr prezradili aj podrobnosti, predovšetkým to, prečo bol ten-ktorý uchádzač vylúčený.

  • Štatutár firmy T.Sz.Invest Tibor Szarka, „pozabudol“, že figuruje aj ako štatutár miestneho futbalového klubu – teda ďalšieho predkladateľa ponuky. Podľa slov jedného z členov výberovej komisie, poslanca a predsedu finančnej komisie Katonu nemohol o tejto skutočnosti vedieť, keďže predsedom klubu už dlho nie je. Byť však štatutárom občianskeho združenia FK Krh. Podhradie a byť predsedom futbalového klubu sú dve rozličné záležitosti. Ak vás odvolajú, zrejme si to všimnete a aj keď požiadate o zmenu v databáze ministerstva, kde sú združenia vedené, asi to evidujete tiež.
  • Ďalší uchádzač, spoločnosť Envilaw, s.r.o. nespĺňala podmienku „mať spôsobilosť vykonávať činnosť v cestovnom ruchu„, do súťaže sa však aj tak prihlásila.
  • Miestny futbalový klub, vedený Štefanom Kúnom, tiež poslancom obecného zastupiteľstva predložil najvyššiu ponuku, ale mala im chýbať pečiatka na podnikateľskom zámere. Jedna z podmienok, týkajúca sa pečiatkovania však znela takto: „Písomný návrh musí obsahovať najmä – súťažný návrh s podnikateľským zámerom prenájmu, ktorého obsah je záväzný a nemenný; účastník je povinný uviesť svoje identifikačné údaje, návrh musí opečiatkovať a podpísať.“ Kún pritom potvrdil, že návrh (s ročným nájomným, výškou investícií a benefitmi pre obec) opečiatkovaný a podpísaný mal. Uviedol, že predložil všetky dokumenty, na ktorých aj Szarka, ako štatutár, už roky figuroval. Všetci opýtaní členovia vedenia klubu vedeli, že Tibor Szarka je štatutárom. Jedine jeho a jedine v súvislosti s touto informáciou postihla amnézia?

dsc_1580-nefČlenmi komisie boli okrem Ing. Eriky Szabadosovej, ktorá si ako hlavnú činnosť uvádza výkon stavebného dozoru a vypracovanie projektov stavieb, aj poslanci obecného zastupiteľstva – okrem Kúna (štatutár predkladateľa jednej z ponúk), Kovácsovej a Zsigu – títo mali mať v čase otvárania obálok pracovné povinnosti. U zvyšných šiestich sa sympatie prerozdelili:

Baffy, Breznayová a Katona netajili radosť nad vylúčením Kúna a jeho klubu a rozhorčenie nad vylúčením Szarku. Gunár, Darvaš a Fogaš boli rozčarovaní, že si ani nemohli preštudovať jednotlivé ponuky, keďže hneď po otvorení a zistení „nedostatkov“ všetky tri ponuky vylúčili zo súťaže. Gunár s Fogašom nemali problém ani s priamym prenájmom kempingu futbalovému klubu. Komisiu doplnili o obecného právnika Csákóa. Je otázne či by nezávislá výberová komisia mala takto fungovať.

Súvislosti

letaciskoKemping chcelo najprv (v júni a neskôr v septembri 2015) vedenie obce predať konkrétnemu záujemcovi. Dokonca vydalo propagačný materiál, podpísaný samotným starostom (z obecných peňazí), ktorým za predaj nástojčivo lobovalo. Protesty občanov, petícia proti rozpredávaniu obecného majetku spôsobili, že poslanci nakoniec odhlasovali „len“ dlhodobý prenájom chatovej základne.

Erika Szabadošová, zastupujúca odbornú časť výberovej komisie, okrem tejto, sedela v Krásnohorskom Podhradí v ďalších dvoch – pri výbere zhotoviteľa miestnej komunikácie (2011) aj pri výbere dodávateľa technológie zberného dvora (2013), neslávne známeho pravdepodobne spreneverenými eurofondami. Ako osoba poskytujúca „bližšie informácie“ bola uvedená aj pri verejnom obstarávaní s názvom „Infraštruktúra Rómska osada“ v roku 2012. Cena zákazky bola vtedy 543.913,- € a vybudované boli komunikácie, chodníky, trafostanica a rozvody v miestnej osade. V marci 2015 uzavrel Peter Bollo s firmou ER-STAVING Eriky Szabadošovej rámcovú dohodu, na obdobie štyroch rokov, na sumu 19.850,- eur bez dph, na vykonávanie odbornej činnosti a odbornej pomoci pri verejných obstarávaniach obce Krásnohorské Podhradie.

Nataša Vjesztová, konateľka Envilaw – ďalšia záujemnkyňa o kemp, je členom výkonného výboru združenia MAS GEMER za súkromný sektor, Tibor Szarka a jeho spoločnosť T. Sz. Invest sú členmi toho istého združenia – Szarka dokonca pri predstavovaní svojho zámeru v septembri minulého roka ani netajil, že prostriedky na investovanie do krásnohorského kempingu bude čerpať z prostriedkov tohto združenia.

Členom tohto združenia je aj obec samotná, dokonca starosta Bollo je členom výkonného výboru za verejný sektor. Okrem obce a spoločnosti T. Sz. Invest v združení má ešte figurovať starostova manželka, ako radový člen. Ostatní podnikatelia, združenia, neziskovky, ani občania o možnosti vstúpiť a podieľať sa na rozvoji regiónu nevedeli. Koncom roka 2015 poslanec Kún počas zasadnutia komisie športu a cestovného ruchu spomenul, že mal k dispozícii prihlášku do združenia, avšak po tom, ako mu Bollo oznámil, že nových členov MAS GEMER neprijíma, a do združenia sa vstúpiť nedá, ju nesposlal. Stanovy združenia MAS GEMER Rožňava máme k dispozícii a hovoria o prijímaní nových členov niečo iné.

záujemcaIná spoločnosť Szarku – SzTEL s.r.o. – už jednu priamu dohodu s obcou, bez výberového konania na svojom konte má, presnejšie ich má dve – jednu z februára 2011, uzavretú na dobu neurčitú na elektroinštalačné a údržbárske práce a druhú – rámcovú zmluvu podpísanú v marci 2015, opäť uzavretú na dobu nerčitú, samozrejme s možnosťou dodatkov k nej a navyšovania súm v prípade potreby.

Čo na to občania

Pýtali sme sa v uliciach, u miestnych občanov prevláda názor, že by kemping mal patriť obci a tá by ho mala prevádzkovať.

Sú rozčarovaní aj z toho, že dôležité rozhodnutia sa robia bez oboznámenia širokej verejnosti, či už prostredníctvom verejnej tabule alebo obecných novín.

Záverom

Podmienky súťaže i spôsob vyhodnotenia nútia zamyslieť sa. A trochu možno aj analyzovať pozadie.

 

DSC_0245Zaujímavé vo zverejnených podmienkach je (aj) to, že predmet nájmu môžete potom, ako vyhráte verejnú súťaž a podpíšete nájomnú zmluvu ihneď prenajať tretej osobe, čo evokuje podozrenie, že minimálne jeden z troch záujemcov má niekoho „za sebou“ – ten, kto nemá činnosť na prevádzkovanie ubytovacích a stravovacích služieb?

A aj keď podmienky súťaže pripravovali na obecnom úrade v spolupráci s právnikom, problémom je, že v nich nie je presne uvedené, či bude preinvestované prostriedky nájomcovi obec odrátavať z nájmu, alebo vracať po ukončení zmluvy (aj predčasnom) – problémom pre samotnú obec, čo tiež smeruje k špekuláciám, či sa jedná o verejný záujem, alebo súkromný  a snahu o získanie lukratívneho majetku.

A nakoniec – starostovia – aj v iných obciach – s obľubou používajú obchodnú verejnú súťaž a nie verejnú zákazku podľa zákona o verejnom obstarávaní.

Obstarávanie je časovo náročnejšie – protiargumentom v tomto prípade je, že ponuky pred vyhodnotením aj tak ležali na stole (alebo v zásuvke starostovho stola či podateľni) viac ako týždeň a s vypísaním ďalšieho kola sa čakalo skoro tri mesiace.

Významným dôvodom pre to, že obstarávatelia nemajú radi zákon o verejnom obstarávaní, je obmedzenie ich voľnosti pri rozhodovaní o tom, komu prideliť zákazku. Obstarávatelia radi uprednostňujú miestnych – tentoraz sa však „miestnych – futbalistov“ chcú zbaviť za každú cenu.

Účelovo vypracované podmienky, z nedbalosti, neznalosti alebo zámerne nedostatočne formulované požiadavky v súťaži, spôsob vyhodnocovania a vyčkávanie až do septembra – aby predchádzajúci uchádzači napravili/doplnili, čo im bolo v prvom kole vytknuté, smeruje k jedinému záveru – v súťaži musí uspieť vopred vybraný uchádzač a ten bude musieť predmet nájmu prenajať pravému záujemcovi. A tak obec Krásnohorské Podhradie, pričinením toho, kto má sledovať len a jedine jej, čiže verejný záujem, príde o sliepku, ktorá jej mohla – doteraz aj v budúcnosti – znášať zlaté vajcia.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.