Petičné právo zaručuje ústava. Nie však v Krásnohorskom Podhradí!

O petícii proti vysielaču pod hradom Krásna Hôrka sa toho popísalo, povedalo aj natočilo už hodne. Preto by sa zdalo, že verejný orgán, ktorému bola určená, ju vybaví v súlade so zákonom. Očakávalo sa dokonca, že jej vyhovie a to v plnom rozsahu. Verejný orgán, zastúpený v tomto prípade starostom obce Krásnohorské Podhradie zase raz predviedol svoju neznalosť zákona a petíciu, podpísanú občanmi Slovenskej republiky, ignoroval. Nevybavil ju totiž v súlade so zákonom a odpoveď na ňu ráčil Peter Bollo odovzdať Dávidovi Baffimu – členovi petičného výboru 30. apríla, až na 65.-ty deň po jej odovzdaní. Až potom, ako dostal dva dni predtým, na zasadnutí obecného zastupiteľstva otázku, akým spôsobom a kedy bol demokratický prejav vôle občanov vybavený.

Fakty:

Záujem postaviť gsm stanicu pre 4G sieť na úpätí kopca, na ktorom stojí jedna z najznámejších národných kultúrnych pamiatok – hrad Krásna Hôrka – prejavila spoločnosť Slovak Telekom už koncom roka 2012.

Počas nasledujúceho roka spoločnosť NEVITEL z Dunajskej Stredy, zastupujúca Telekom najala projektantku z Košíc a získala stanoviská príslušných orgánov.

Aj Pamiatkový úrad SR záväzným stanoviskom z 24. októbra 2013 zhodnotil stavbu ako prípustnú, Tvrdili, že projektant musel preukázať, že stĺp nenaruší pohľady na hradný kopec. A aj preukázal, že svojím umiestnením za zástavbou, pod staršou prístupovou cestou na hrad, v skupine stromov nebude pohľady na hradný kopec rušiť a vraj pohľadov na samotný hrad sa stĺp vzhľadom na výšku umiestnenia hradu nedotkne.

Po obdržaní žiadosti s prílohami vydal stavebný úrad v Krásnohorskom Podhradí územné rozhodnutie 14.jnauára 2014, ktorým stavbu pod hradom povolil.

16.decembra 2014, deň po ustanovujúcej schôdzi novozvoleného vedenia obce, mesiac po komunálnych voľbách a 11 mesiacov po vydaní povolenia, začali pracovníci, najatí firmou NEVITEL so stavebnými prácami.

28. januára 2015, na prvom riadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva oznámil petičný výbor spustenie petície proti vysielaču a jeho umiestneniu.

25. februára petičný výbor odovzdal hárky s 1552 podpismi v podateľni Obecného úradu v Krásnohorskom Podhradí. Petíciu s troma požiadavkami adresovali obci a poslancom obecného zastupiteľstva.

2. marca 2015 starosta Peter Bollo osobne odniesol petíciu aj s hárkami do Košíc, usúdil totiž, že tamojší stavebný odbor okresného úradu ju má vybaviť. Poslancom ju nepredložil, aj keď bola adresovaná aj im a ani členom stavebnej komisie, ktorá mala svoje prvé zasadnutie 27.februára 2014.  Petícia sa vzápätí z Košíc vrátila, aj s poučením, že vybaviť ju má ten, kto ju prijal.

6. marca prišli zástupcovia košického okresného úradu na miestne zisťovanie, na ich pokyn musel miestny stavebný úrad stavbu zastaviť, do vyriešenia podnetu petičného výboru. Už vtedy poukázali na nevydanie stavebného povolenia, ako na pochybenie.

1. apríla 2015 košický úrad vydal rozhodnutie, ktorým územné konanie na základe podnetu od petičného výboru zrušil, kvôli množstvu pochybení.

Vybavenie petície

Zdá sa, že ten, kto ju prijal, zrejme neovláda zákony alebo ich vedome porušuje a ignoruje. Zákon o petíciách totiž hovorí, že  príslušný orgán verejnej správy je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov osobe, ktorá podala petíciu, alebo osobe určenej na zastupovanie v styku s orgánom verejnej správy. Ak nemožno vybaviť petíciu v tejto lehote, príslušný orgán verejnej správy písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.

Zákony by mal ovládať, ak už nie krásnohorský starosta, tak aspoň obecný právnik, ktorému samospráva po uplynulé 4 roky mesačne platila a naďalej platí 200,- eur. Ten by mal podľa všetkého a podľa zmluvy radiť štatutárovi, ako sa nedostávať do problémov (aj keď popravde by nemal byť iba právnym poradcom starostu). To by však potom nesmelo dochádzať k prešľapom a k takýmto závažným porušeniam zákona, ak by malo mať takéto právne poradenstvo zmysel.

Odstúpenie petície, ani jej návrat do Podhradia z Košíc, totiž nebol oznámený petičnému výboru ani predĺženie lehoty potrebnej na jej vybavenie. Členovia výboru neboli vyzvaní ani k tomu, aby náležitosti petície opravili. Až potom, ako na zasadnutí obecného zastupiteľstva dostal 28. apríla 2015 starosta otázku o vybavení petície, štyrikrát zopakovanú, unúval sa odpoveď napísať. Aj keď počas diskusie schôdze poslancov sa snažil viackrát vysvetliť, že stavba je zastavená a konanie zrušené, nakoniec zrejme pochopil, že nejde o podnet ale o samotnú petíciu a zaklamal: „Odpovedal som už Baffimu„. Až o dva dni nato, 30. apríla 2015, pred zasadnutím komisie stavebnej a verejného poriadku, si bol Dávid Baffi, člen petičného výboru odpoveď, podporenú 1552 podpismi (medzi nimi aj starostovým), vyzdvihnúť na obecnom úrade.

Jozef Görgei, na ktorého podnet bolo v poradí druhé zasadnutie komisie zvolané, potvrdil, že Baffi mal čerstvú odpoveď od starostu v rukách a referoval ostatným členom, že Peter Bollo po 65-tich dňoch vyhovel prvému bodu žiadosti. Tým mala byť požiadavka, aby bola výstavba telekomunikačného stožiara s okamžitou platnosťou zastavená. Keďže Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky už 1. apríla 2015 rozhodol, že celé územné konanie z minulého januára je zrušené, pretože bolo chybne vedené, vyznieva odpoveď Bolla na požiadavky občanov ako alibizmus a tiež výsmech jednej z foriem priamej demokracie.

Čo hovorí Štefan Kún, člen petičného výboru a iniciátor petície na rozhodnutie košického úradu a na starostovu odpoveď? „Som rád, že aj v tejto krajine niekedy platia zákony.„- preto je preňho zrušenie pochybného a utajovaného konania zadosťučinením. K odpovedi starostu na 3 požiadavky s podpismi 1552 občanov sa vyjadriť nevie: „Do dnešného dňa jeho odpoveď nemám k dispozícii. Požiadal som Baffiho o jej zverejnenie, pre všetkých, čo petíciu podporili, povedal, že si ju potrebuje preštudovať.

Tiež sme žiadali o zverejnenie Bollovej odpovede, písomne, dvakrát, odozva do dnešného dňa zo strany člena petičného výboru, komunikujúceho s orgánom verejnej správy, nebola žiadna.

Petícia a podnet sú v tomto prípade len začiatkom, aj keď by si Peter Bollo i tí, ktorí sa ho snažia chrániť, želali, aby bol koniec a kauza vysielač upadla do zabudnutia. Je tu ešte rozostavaný betónový základ s prívodom elektriny pod hradom, ktorý je vďaka štatutárovi obce čiernou stavbou, dve odvolania Telekomu a zrejme príde rad aj na súdne konanie, keďže niekto za zbytočne investorom vynaložené prostriedky a poškodené dobré meno obce bude musieť prevziať zodpovednosť. Aj keď sme žiadali Slovak Telekom o vyčíslenie, resp. aspoň o vymenovanie škôd im týmito rozhodnutiami spôsobených, za možnosť vyjadriť sa prostredníctvom hovorcu poďakovali, rozhodli sa ju však nevyužiť. Martin Vidan, hovorca pre korporátne záležitosti iba uviedol, že voči rozhodnutiu o zrušení konania sa spoločnosť v zákonnej lehote odvolala.

Autor: www.zivotpodhradom.sk (kat), foto: archív

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.