Telekom sa odvolal, rozhodnutie padne na ministerstve

Z obecného úradu v Krásnohorskom Podhradí sa informácie získavajú zložito. A je irelevatné, či potrebujete informáciu do článku, alebo ju žiadate ako občan v rámci infozákona, či sa pýtate počas diskusie v priebehu schôdze vedenia obce. Odpoveďou je ignorancia alebo zamietavé rozhodnutie, hlavne v prípade, ak sa pýtate na to, čo by nemalo byť utajované a predsa je. Hovoria o tom skúsenosti tohto portálu, i viacerých občanov a nie je tomu inak ani v prípade výstavby vysielača pod hradom a petície proti nej.

Stavba bola začatá v polovici decembra 2014. Rozhodnutie, ktoré ju povolilo, bolo vydané v polovici januára 2014. Po tom, ako občania z dediny pod Krásnou Hôrkou zistili, že priamo na kopci, na ktorom sa hrad vypína, má byť postavený mohutný 18-metrový stožiar s prijímačmi a vysielačmi pre telekomunikačnú sieť, spustili koncom januára 2015 petíciu . Traja členovia petičného výboru zároveň odoslali niekoľkostranový podnet na odbor výstavby košického obvodného úradu. Tento je nadriadeným orgánom miestneho stavebného úradu. Uviedli v ňom viacero možných pochybení a na základe jedného z nich boli stavebné práce začiatkom marca pozastavené.

Ďalšia infožiadosť bez odpovede – dôvodom je chýbajúci spis

Keďže stavba gsm stanice bola zastavená a petícia proti jej výstavbe vyriešená nebola do 30 dní odo dňa jej odovzdania, pýtali sme sa na na podrobnosti, ktoré sme sa nedozvedeli ani od členov petičného výboru, keďže ich nemajú k dispozícii:

– kedy bola Obecným úradom v Krásnohorskom Podhradí prijatá žiadosť o vydanie územného rozhodnutia (neskôr vydaného 14.1.2014) resp. stavebného povolenia

– kedy bolo žiadateľovi/investorovi (Slovak Telekom, Nevitel, Ing. Koľveková) odoslané/doručené územnné rozhodnutie vydané dňa 14.1.2015

– kedy sa  Slovak Telekom, projektantka Ing. Mária Koľveková,  Slovenský pozemkový fond a Obec Krásnohorské Podhradie zastúpená starostom obce vzdali možnosti odvolania a akým spôsobom proti rozhodnutiu Obce Krásnohorské Podhradie o umiestnení stavby zo dňa 14.1.2014.

Na základe územného rozhodnutia č. 1276/2013-03-výst. zo 14.januára 2014 mal stavebník oznámiť začatie stavby príslušnému stavbnému úradu – chceli sme vedieť aj to, kedy tak stavebník učinil a akým spôsobom. Zároveň sme žiadali fototokópie  spomenutých dokumentov.

Odpoveď prišla po 14 dňoch (namiesto zákonnej lehoty 8 dní) a bola prinajmenšom zvláštna: odpoveď nie je možné poskytnúť, lebo informácie sa nachádzajú v spise, ktorý je v Košiciach. A tunajší obecný úrad nemá k dispozícii ani fotokópie dokumentov, ktoré mu boli doručené, ani nevedie evidenciu došlej a odoslanej korešpondencie (?), podľa všetkého. Kniha, do ktorej sa vpisujú došlé žiadosti či oznámenia, dátumy a samotní žiadatelia, sa tiež zrejme z podateľne stratila.

Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám nie je povinná osoba – tentokrát obecný úrad – poskytnúť informáciu v prípade, ak ju nemá k dispozícii.  Teda ak povinná osoba, ku ktorej žiadosť smeruje, nemá požadované informácie k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní odo dňa doručenia povinnej osobe, ktorá ich má. Inak žiadosť odmietne rozhodnutím. Postúpenie žiadosti povinná osoba bezodkladne oznámi žiadateľovi. Nezverejňuje sa ani informácia, ktorá: je utajovanou skutočnosťou, je predmetom daňového tajomstva, je informáciou, týkajúcou sa osobnosti a ochrany súkromia fyzickej osoby, alebo je osobným údajom fyzickej osoby.

Odpoveď z krásnohorského obecného úradu nič z uvedeného nespĺňa:

Košický  úrad ani jeho zamestnanci  – či už pri telefonickom kontakte, pri elektronickej komunkácii, ani pri osobnej návšteve  – nepotrebovali uplatňovať byrokratické princípy. Naopak, správali sa ústretovo. Vysvetlili, že v štádiu konania o podnete Krásnohorčanov nie je možné zverejniť všetky informácie o ňom. Chceli sme totiž vedieť, či bude podnetu vyhovené, ktoré z argumentov v ňom môžu mať za následok zrušenie územného rozhodnutia, či ho bude potrebné spustiť nanovo. A tiež to, či jeho obsah poskytli zainteresovaným stranám. Prednedávnom nám totiž členovia petičného výboru potvrdili, že starosta Peter Bollo (Most-Híd)  ho od nich požadoval. Zdôvodnil túto prosbu tak, že text potrebuje a argumenty z podnetu použije, aby mohol byť nápomocný. (Stavebný odborník, ktorému sme to spomenuli, sa nad jeho postupom pousmial, menej smiešne však je, že mu ich člen petičného výboru, ktorého určili pre styk s orgánom verejnej správy, poskytol. Tie argumenty, prostredníctvom ktorých de facto starostove nesprávne rozhodnutie a jeho následky chcú eliminovať a napraviť. – pozn.redakcie)

Vedúci odboru výstavby a bytovej politiky Matej Styk hovorí, že v priebehu konania nie je možné informovať o jeho podrobnostiach. Aj o tom, že po začatí konania o podnete je potrebné počkať na vyjadrenie zainteresovaných strán. Dovtedy sa o osude stavby nerozhodne.

Onedlho sa rozhodne o petícii. Rozhodnutie ovplyvní aj osud stavby.

Petícii bude musieť ten, komu bola adresovaná, vyhovieť, či nevyhovieť. Hárky boli odovzdané v podateľni obecného úradu 25. februára 2015. Onedlho tak uplynie aj dodatočná lehota na jej vyriešenie (60 dní). Čo spraví Peter Bollo, ktorého podpis sa nachádza aj pod územným rozhodnutím o povolení stožiar vybudovať, aj na pod textom petície, ktorý žiada jeho odstránenie? Prvý chybný krok už spravil: odniesol petičné hárky do Košíc, odkiaľ putovali naspäť do Krásnohorského Podhradia.

Čo sa týka petície proti výstavbe uvedenej stavby, tunajší úrad uvádza, že nie je príslušný na prešetrenie jeho obsahu, nakoľko v zmysle petičného zákona obsah petície má prešetrovať ten kto o veci rozhodoval. V týchto intenciách bola petícia zo strany organizačného odboru Okresného úradu Košice vrátená na riešenie starostovi obce Krásnohorské Podhradie“ – píše vedúci odboru výstavby v odpovedi pre Život pod hradom.

Stavba je od 6. marca pozastavená. Telekom už podal odvolanie.

V odpovedi z Košíc sú uvedené ďalšie informácie: „Pokiaľ sa jedná o samotnú výstavbu „Základňovej stanice a RR bod RV KPO Krásnohorské Podhradie“, tu je nutné uviesť, že tunajší odbor na základe podnetu Dávida Baffiho a spol., všetci bytom Krásnohorské Podhradie, preskúmal rozhodnutie č. 1276/2013-03-výst. zo dňa 14.01.2014, ktorým bola umiestnená predmetná stavba za podmienok tam stanovených.“

A dopĺňajú: „Tunajší odbor predmetné rozhodnutie v konaní podľa § 65 a nasl. správneho poriadku zrušil, nakoľko ho považuje za protizákonné, z dôvodu, že bolo porušené hmotné právo, ktorým je stavebný zákon, pretože uvedenú stavbu nebolo možné začať realizovať bez právoplatného stavebného povolenia, ktorému predchádza vydanie právoplatného územného rozhodnutia.

Poškodený je zatiaľ Telekom

Stavba je pozastavená, investície v nej stoja. Od spoločnosti krásnohorský stavebný úrad nežiadal podklady k vydaniu stavebného povolenia. Na dôvažok, 6. marca zistili pracovníci Nevitelu, že základy sú poškodené a v stavbe sa pokračovať nedá.

Kto prevezme zodpovednosť za škodu, ušlý zisk, a prípadné trovy konaní? Komu sa vynaložené financie a strata telekomunikačnej firmy zosobnia? Zlomí táto kauza väzy niekomu, kto je za celý chaos zodpovedný?

Aj keď na odpovede na otázky si budeme musieť ešte počkať, už teraz vieme, že o odvolaní Slovak Telekomu nebude rozhodovať nik iný, ako ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky: „ Proti rozhodnutiu tunajšieho odboru stavebník, zastúpený advokátom, podal odvolanie. Na základe hore uvedeného tunajší odbor k veci nevie zaujať definitívne stanovisko, nakoľko vo veci právoplatne rozhodne Ministerstvo dopravy, výstavby a RR SR Bratislava, ktoré bude preskúmavať zákonnosť rozhodnutia tunajšieho odboru.“ – píšu v závere odpovede z Košíc.

Nevitel začal pri sume 5.000,- eur

To je hodnota piatich odmontovaných kotviacich skrutiek. Ako rozhodne roźňavská polícia o trestnom oznámení firmy Nevitel, ktorá stavbu pre Telekom realizuje, nevedno. V tomto štádiu je totiž poškodený betónový základ kvôli krásnohorskému stavebnému úradu podľa všetkého čiernou stavbou. Je možné potrestať páchateľa, ak ho vypátrajú, za poškodenie toho, čo právne neexistuje?

Dokonca – podľa zdroja blízkeho starostovi obce (meno ani osobné údaje si neželá zverejniť – pozn. redakcie) – starosta Bollo už v stredu, 4. marca 2015, volal do Dunajskej Stredy zástupcom firmy Nevitel a žiadal ich o pozastavenie stavby. Obecný úrad vydal rozhodnutie až v piatok, 6. marca, na základe miestneho zisťovania košických úradníkov, ktorí prišli do Podhradia v ten deň. Prečo bol potrebný tento telefonát? Aké informácie má ešte štatutár obce k dispozícii, o ktoré sa nechce s obyvateľmi ani poslancami podeliť? Odpílené skrutky, ktoré zo stavby zmizli, sa podľa občanov v stredu ešte nachádzali na svojom mieste. Kto mohol vedieť, že robotníci z Nevitelu prídu v piatok ráno so žeriavom a komponentami železnej konštrukcie?

Foto: Archív ŽpH, D.Baffi, Autor: www.zivotpodhradom.sk (kat)

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.