Petíciu musia vybaviť tam, kde bola odovzdaná

Koncom januára 2015 spustil petičný výbor v zložení Dávid Baffi, Peter Bernáth, Štefan Kún petíciu proti výsvtabe gsm stanice pod hradom Krásna Hôrka. Žiadali prostredníctvom nej premiestnenie stožiara s vysielačom nie bližšie ako 500 metrov od každej kultúrnej pamiatky aj od obytnej zóny a uvedenie terajšieho miesta do pôvodného stavu.

Petíciu odovzdali na obecnom úrade spolu s 1552 podpismi na hárkoch do podateľne, 25. februára 2015. Adresovali ju obci a poslancom obecného zastupiteľstva. Zákon hovorí, že orgán verejnej správy, ktorému sa doručila petícia, je povinný ju prijať. Ak z jej obsahu vyplýva, že nie je príslušný vybaviť ju, do desiatich pracovných dní odo dňa jej doručenia ju postúpi príslušnému orgánu a oznámi to tomu, kto petíciu podal. Takisto koná, ak nie je príslušný na vybavenie jej časti – kópiu petície s uvedením príslušnej časti do desiatich pracovných dní postúpi príslušnému orgánu verejnej správy.

Dva dni od podania medializovanej krásnohorskej petície, ktorú okrem obyvateľov obce podpísalo aj ďalších vyše 700 občanov Slovenskej republiky, sa konalo prvé zasadnutie komisie stavebnej a verejného poriadku. Starosta Peter Bollo informoval prítomných členov o jej prijatí a o tom, že ju nasledujúci pracovný deň – v pondelok 2.marca 2015 – odnesie osobne do Košíc, na okresný úrad, presnejšie na tamojší odbor výstavby a bytovej politiky. Bez toho, aby ju členom predložil a vyzval komisiu ako poradný orgán k tomu, aby navrhli riešenie.

Kópiu petície spolu s podpísanými hárkami však členovia petičného výboru už pripojili k podnetu, ktorý košický odbor výstavby okresného úradu v súčasnosti rieši. Namietali totiž, okrem iného aj neúčasť verejnosti v územnom konaní, ktoré stavbu pod hradom povolilo. Rozhodovanie o tak závažnej veci, akou je umiestnenie 18-metrovej železnej konštrukcie v ochrannom pásme národnej kultúrnej pamiatky považujú totiž za dôležité a hodné informovania obyvateľov.

Tak ako sa petícia ocitla v Košiciach, tak sa aj vrátila na miesto doručenia. Odbor všeobecnej vnútornej správy úradu totiž usúdil – podotknime, že tento už správne – že ju má prešetriť a vybaviť ten, komu bola adresovaná. Zbavovať sa zodpovednosti za zlé, resp. chybné rozhodnutia nebude také jednoduché, ako by sa z vyjadrení krásnohorského starostu dalo vydedukovať. Ten už na verejnosti obvinil investora (Slovak Telekom) i Slovenský pozemkový fond (patrí im parcela) zo špekulácií, i dotknuté úrady (napr. Pamiatkový úrad SR) za nesprávne rozhodnutia.

Zdá sa však, že sám starosta vŕši chybu na chybu:

– rozhodnutie o umiestnení stavby zo 14.januára 2014, s jeho podpisom, malo byť doplnené stavebným povolením a keďže nebolo, stavba je s okamžitou platnosťou od 6.marca 2015 pozastavená

– o tom, že petíciu obdržal/prijal, neinformoval poslancov obecného zastupiteľstva

– podľa vyjadrení dvoch členov petičného výboru (Bernáth a Kún) ich neinformoval o odstúpení petície do Košíc ani o jej návrate do Krásnohorského Podhradia a nie je im zatiaľ známe ani to, či bude vybavená do 30 dní, alebo 60-tich.

Po tom, ako zdroj blízky miestnemu obecnému úradu potvrdil, že petičné hárky ležia opäť na starostovom stole, pýtali sme sa pred dvoma dňami poslanca Juraja Zsigu (na snímke uprostred) – zároveň predsedu stavebnej komisie – ako ďalej. „Oficiálnu informáciu o návrate petície zatiaľ nemám. Budem kontaktovať starostu a zasadnutie komisie zvolám.“ – uviedol Zsiga.

Bližšie informácie poskytol člen komisie stavebnej a verejného poriadku – Jozef Görgei: „Viackrát som predsedu komisie kontaktoval, aby schôdzu zvolal, už počas uplynulého týždňa, keď som ešte nevedel o tom, že petícia je späť. Považoval som za dôležité uzniesť sa na tom, čo a ako ďalej s výstavbou vysielača. Rozhodli sme, že sa budeme stretávať s mesačnou pravidelnosťou alebo častejšie v prípade potreby.

Prečo sa teda nestretli už vtedy, keď zástupcovia košického okresného úradu prišli na miestne šetrenie, vysvetľuje takto: „Bolo mi povedané, že obsadenosť klubu pri kultúrnom dome je vysoká. Bol som a som toho názoru, že táto vec neznesie odklad, preto som si myslel, že napr. nácvik spevokolu sa dá časovo aj priestorovo presunúť inde.“  A dodáva: „Pri poslednom telefonáte, keď som trval na zvolaní zasadnutia, mi už bolo povedané, že starosta to nepovažuje za potrebné. Myslel som, že o tomto rozhoduje predseda komisie.

To, kedy bude zasadnutie komisie, zatiaľ nie je známe. Petícia zrejme do budúcej stredy vybavená nebude. Príslušný verejný orgán je povinný prešetriť a vybaviť petíciu tak, aby zistil skutočný stav veci, jeho súlad alebo rozpor s právnymi predpismi a verejným alebo iným spoločným záujmom. Výsledok vybavenia petície písomne oznámi do 30 pracovných dní od doručenia petície alebo od odstránenia jej nedostatkov osobe, ktorá podala petíciu, alebo osobe určenej na zastupovanie v styku s týmto orgánom. Ak nemožno vybaviť petíciu v tejto lehote, príslušný okresný úrad písomne oznámi osobe, ktorá ju podala, že petícia bude vybavená v lehote ďalších 30 pracovných dní.

Existujú zákonné možnosti, ako ju vybaviť, ak by potrebovala samospráva v tomto poradiť:

– starosta môže odstúpiť petíciu na prešetrenie miestnemu kontrolórovi, prednostovi miestneho úradu (ak ho má), vedúcemu oddelenia alebo inému zodpovednému zamestnancovi, príp. práve komisii, či dokonca miestnemu zastupiteľstvu

– zodpovedná osoba, alebo komisia prešetrí náležitosti petície a podpisy

– zodpovedná osoba alebo komisia (starosta, miestne zastupiteľstvo) vypracuje písomné oznámenie o výsledku vybavenia petície a odošle ho petičnému výboru.

V prípade Krásnohorského Podhradia, kde petíciu proti vysielaču pod hradom podpísali poslanci obecného zastupiteľstva, členovia stavebnej i ostatných komisií, ba dokonca sám starosta, by mal byť výsledok už známy a samozrejmý. Uvidíme, či sa dočkáme ďalšieho prekvapenia, tak ako je tu zvykom.

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.