Ustanovujúce zasadnutie malo byť slávnostné

Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí poznamenala hojná účasť.  Okrem zvyčajnej dvadsiatky občanov, pravidelne sa zúčastňujúcich stretnutí poslancov boli tentokrát prítomní aj príbuzní a podporovatelia staronového starostu Petra Bolla (Most-Híd) a zamestnanci obecného úradu. Všetci boli súčasťou aktu, ktorého slávnostný ráz sa miestami zvrhával na tragikomédiu.

Predkladateľom  návrhu platu starostu obce bol sám Peter Bollo, stanovenie novej výšky platu uviedol slovami „nepredkladám zmenu, podávam ten istý návrh…“ pričom  požiadal, aby plat ostal rovnaký, ako bol naposledy schválený, t.j. základný plus 20%-tné navýšenie – čo činí 1.958,- eur. Počas hlasovania o ňom sa kvôli tomu, kto bol za návrh a kto proti, ozval v hľadisku šum a viacero občanov utrúsilo poznámky o novom rozložení síl v zastupiteľstve, v ktoré, kvôli jeho novému zloženiu dúfali, avšak márne. Za bolo 6 poslancov – Baffy, Breznayová, Katona, Darvaš, Fogaš a Zsiga, proti boli Kún a Kovácsová, hlasovania sa zdržal Gunár. Priemerný mesačný plat v národnom hospodárstve sa násobí koeficientom podľa počtu obyvateľov (1,98 v Podhradí), plus poslanci môžu schváliť navýšenie až do 70%. Platí odo dňa zloženia nového sľubu.

Návrh na obsadenie postov predsedov jednotlivých komisií predniesol starosta, uviedol, že sa jedná o jeho návrh. Z pozdejšieho kontroverzného hlasovania o predsedovi finančnej komisie však vysvitlo, že o predloženom návrhu sa už rokovalo v rámci stretnutia zástupcov maďarských strán s rómskymi poslancami (Zsiga, Fogaš, Darvaš), čo potvrdil pozdejšie jeden z nich. Pri hlasovaní o predsedoch komisií došlo dokonca k patovej situácii, keď Kún odmietol predsedníctvo komisie športu a cestovného ruchu, zo zdravotných dôvodov. Rad radom padali návrhy, najprv sa Štefana Kúna pokúsili presvedčiť, aby „to zobral“, veď ide o šport, postupne predsedníctvo ponúkli Fogašovi a Zsigovi, padol návrh na jej opätovné zlúčenie s komisiou pre kultúru, čo nevoňalo Ľudovítovi Baffymu, ktorý má zaujem len o kultúru. Bezvýchodisková situácia dospela až do bodu, keď predsedníctvo začali ponúkať prítomným občanom. Komisia ostala nakoniec bez predsedu. Nové obecné zastupiteľstvo bude mať 7 nasledovných poradných orgánov:

– 1. komisiu pre kultúru (Baffy Ľudovít), 2. komisiu finančnú a pre verejné obstarávanie (Ladislav Katona), 3. komisiu výstavby, životného prostredia a verejného poriadku (Juraj Zsiga), 4. komisiu školstva a sociálnych vecí (Iveta Breznayová), 5. komisiu športu a cestovného ruchu (bez predsedu), 6. komisiu rómsku (Ľudovít Gunár) a 7. pre ochranu verejného záujmu (Juraj Zsiga).

Kún podal dva pozmeňovacie návrhy:

za predsedkyňu finančnej komisie navrhol Evu Kovácsovú (nez.), kvôli znalostiam, na čo sa Katona (predtým nez., teraz Most-Híd) ohradil, že si počas predošlých 4 rokov počínal dobre a preto nevidí dôvod na zmenu. O pozmeňovacom návrhu sa nakoniec nehlasovalo, najprv sa dostal na rad pôvodný návrh starostu, ktorý prešiel v pomere 5 (Baffy, Breznayová, Katona, Darvaš, Fogaš)  proti 4 (Kún, Kovácsová, Zsiga, Gunár). Aj zákon, aj rokovací poriadok krásnohorského obecného zastupiteľstva – nešikovným spôsobom okopírovaný – hovoria, že sa najprv hlasuje o pozmeňovacom návrhu.

a navrhol vytvoriť aj komisiu pre verejné obstárávanie. Túto nakoniec nevytvorili, uzniesli sa na kompromise – finančná komisia bude zároveň aj komisiou pre verejné obstarávania.

Za sobášiacich navrhol starosta Ivetu Breznayovú a Juraja Zsigu, ten však vzápätí funkciu odmietol, kvôli pracovnej zaneprázdnenosti a nedostatočným skúsenostiam. Aj napriek tomu, že sa ho niektorí kolegovia snažili prehovoriť, trval na svojom, za náhradného sobášiaceho sa nakoniec dobrovoľne ponúkol Katona.

Rokovací poriadok a počty dostali zabrať aj v prípade tvorby komisie pre ochranu verejného záujmu, do ktorej boli štatutárom navrhnutí Zsiga, Baffy  a Breznayová. Podľa zákona, verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem a nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným. Práve poslanec za SMK, jeden z navrhovaných členov, sa pred voľbami dostal zrejme do rozporu s jedným z ustanovení tohto zákona, ktorý hovorí, že verejný funkcionár nesmie sprostredkúvať pre seba, blízku osobu, ani pre inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu okrem prípadu, ak to pre verejného funkcionára vyplýva z výkonu jeho verejnej funkcie, obchodný styk s obcou (štátom, vyšším územným celkom) a to zákazkou na výmenu cintorínskej brány za vyše 4.000,- eur.

Poslankyňa Kovácsová upozornila, že v tejto komisii majú byť zastúpené všetky strany a tak začalo počítanie, navrhovanie a zmeny predložených návrhov. Peter Bollo si nebol istý straníckou príslušnosťou dvoch poslancov – Fogaša a Darvaša, aj napriek tomu, že s nimi pár dní pred schôdzou osobne rokoval.

V rámci diskusie dostali možnosť najprv poslanci, neskôr občania. Odpoveďou na dve zdvinuté ruky v hľadisku bolo iba konštatovanie z Bollových úst: „pozde„, keďže pár sekúnd pred prihlásením sa, načal vetu: „ak nemá nikto nič, týmto uzatváram diskusiu“ . Nemohli sme sa tak dozvedieť, kedy plánuje zvolať ďalšie zasadnutie, keďže akútne obec a časť občanov trápia jednoduché pozemkové úpravy a ani to, akým spôsobom budú vyberaní ďalší členovia komisií.

Peter Bollo v rámci svojho vystúpenie predniesol: „Opätovné zvolenie je pre mňa obrovskou výzvou, ktorá ide ruka v rukáve s veľkou mierou zodpovednosti.“ A tiež zdôraznil, že všetky plány sa dajú plniť len v rámci dobrej spolupráce s poslancami a občanmi (video nižšie).

Škoda, že celé zasadnutie sa nieslo v duchu hesla: navrhli sme, dohodli sme sa a tak bude. Ak sa objavil pozmeňujúci návrh či zádrhel,  nastávali až patové situácie. Rokovací poriadok dostal raz opäť zabrať. O jeho eventuálnej zmene a zosúladení so zákonom nepadlo ani slovo. Nehovorilo sa ani o všeobecne záväzných nariadeniach (napr. novom o daniach), štatúte obce. Jeden z občanov pri odchode z rokovacej miestnosti poznamenal, že sa nevie rozhodnúť, či to, čoho bol svedkom, bolo smutné alebo smiešne. Množstvo občanov viac ako pol hodiny po skončení schôdze nového vedenie rozoberalo s pár poslancami pred budovou kultúrneho domu, to, čo sa udialo v jeho útrobách.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.