Pilotný chaos

V prípade usporiadania vlastníckych vzťahov v Krásnohorskom Podhradí v tunajšej rómskej osade pôjde o pilotný projekt, ktorý by mal byť príkladom pre všetky ostatné obce, v ktorých k usporiadaniu zatiaľ nedošlo. Zámena pozemkov prostredníctvom pozemkových úprav nie je  celkom nový nápad, možno v tom, že ho teraz zastrešuje ministerstvo vnútra a úrad splnomocnenca Petra Polláka a nie ministerstvo pôdohospodárstva, aj kvôli poskytnutej 30-tisícovej dotácii. Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančnej injekcie obsahovala popis, v ktorom sa uvádzalo, že podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k obydliam a k pozemkom, na ktorých sa tieto obydlia nachádzajú, bude poskytutá obciam, kde (okrem iného):

– v obvode konkrétnych pozemkov alebo v celom katastri je ukončené prípravné konanie podľa § 7 zákona o pozemkových úpravách,

– ktoré majú vlastné, alebo so Slovenským pozemkovým fondom dohodnuté pozemky vo vlastníctve štátu, ktoré poskytnú na zámenu, minimálne v tej výmere, na akej sa nachádzajú obydlia marginalizovaných rómskych komunít,

teda oprávneným žiadateľom bol ten, kto spĺňal vyššie uvedené podmienky. Treba podotknúť, že v čase odovzdávania žiadosti o dotáciu Krásnohorské Podhradie ani jednu z týchto podmienok nespĺňalo.

Jednoduché pozemkové úpravy, ich proces a podmienky bolo treba v tomto prípade prispôsobiť konkrétnej potrebe – nie sceľovaniu rozdrobenej pôdy, ale výmene pozemkov pod domami v rómskych osadách za náhradné. Odchýlka od bežného procesu úprav bola aj v tom, že sa najprv poskytli prostriedky a až neskôr sa žiadali príslušné úrady o spustenie pozemkovch úprav, aj náhradná pôda sa hľadala a našla až tesne pred zisťovaním záujmu o samotné usporiadanie.

Ďalšou chybou, pri predkladaní žiadosti o dotáciu mohla byť absencia dokladu o spolufinancovaní projektu najmenej vo výške 5 % z celkovej výšky výdavkov, resp. neodhlasovanie tejto sumy ani samotnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok obecným zastupiteľstvom. Nestačí, že starosta obce Peter Bollo neinformoval poslancov o dianí, konal bez ich súhlasu, bez akéhokoľvek ich uznesenia. Naopak, ešte aj počas poslednej schôdze poslancov, v polovici augusta, kedy boli už peniaze na projekt prevedené na účet obce, starosta tvrdil, že nemá nič na papieri a preto nemôže o ničom konkrétnom ani len hovoriť:

Od 2. februára, kedy bola vyhlásená výzva pre podanie žiadostí, cez máj, kedy bola zmluva o poskytnutí financií medzi obcou a ministerstvom podpísaná, až do začiatku decembra nikto, okrem pár „vyvolených“, nič konkrétneho nevedel. Až 5.12.2014 sa objavuje nariadenie na webovom portáli obce. Nariadenie prípravného konania väčšinou oznámi obvodný pozemkový úrad v dotknutých obciach verejnou vyhláškou. Oznam, ktorý je vyvesený na verejnej tabuli od 5.decembra, aj na internetovej stránke, verejnou vyhláškou nie je. Podľa toho, čo hovorí zákon a čo ústne potvrdili vlastníkovi Štefanovi Szaniszlóovi na pozemkovom odbore okresného úradu v Rožňave, všetci známi majitelia, podľa zoznamu, ktorý odovzdala obec, dostanú výzvu s návratkou. Problém je iba v tom, že na zistenie záujmu je stanovená doba 15 dní a možno iba náhodou sa jedná o čas predvianočný, čas zhonu, resp. rodiných návštev, u niektorých aj odchodov z domova. Aj tí, ktorí doporučené listy s nariadením o začatí konania prevezmú ale neodpovedia, budú klasifikovaní tak, že súhlas vyjadrili.

Zbytočná zmluva so zbytočnými službami?

Podľa zmluvy s firmou GEOTRON, ktorá má mať prípravné konanie na starosti, má táto stanovený dátum odovzdania „služby“ 30.december 2014. Do tohto dátumu mala firma:

–  predstaviť projekt jednoduchých pozemkových úprav (JPÚ), vysvetliť základné pojmy, zásady a postupy, definovať záujmové územie, tlačiť mapy , prípraviť zoznamov parciel – nie je ale špecifikované  komu predstaviť, verejné zhromaždenie ani prieskum trhu sa nekonali a podľa kancelárie splnomocnenca sa ešte v októbri možnosti náhradných pozemkov len hľadali

–  pripraviť a spracovať podklady, byť súčinný pri podaní žiadosti a získaní finančných prostriedkov pre JPÚ v rómskej osade – podľa slov rómskeho vajdu a zástupcov rómkeho výboru sa o podanie žiadosti postarala regionála kancelária splnomocnenca pre rómske komunity v Košiciach, žiadosť o dotáciu odovzdávali v apríli, Zubriczkej firmu najali v októbri

– prípraviť podklady pre prieskum trhu, poskytnúť súčinnosť pri výbere dodávateľa, prípraviť harmonogramu prác – prieskum trhu v prípade výberu dodávateľa sa konať nemusel, keďže GEOTRON a vybraný uchádzač Euro-GeoCADaster už predtým spolupracovali, zápisnica z výberu dodávateľa zverejnená nie je, pri podlimitnej zákazke ju nemusia ani odoslať úradu pre verejné obstarávanie

– poskytnúť súčinnosť pri realizácii projektu, sprostredkovanie komunikácie medzi Obcou Krásnohorské Podhradie a zhotoviteľom projektu JPÚ, zúčastniť sa na jednaniach s Okresným úradom Rožňava – pozemkovým a lesným odborom a zhotoviteľom (na základe splnomocnenia od obce) – ak GEOTRON odovzdá službu 30.12.2014, ako bude poskytovať súčinnosť ďalších 24 mesiacov, tak ako je to uvedené v zmluve s realizátorom pozemkových úprav?

– koordinovať stretnutia s vlastníkmi a užívateľmi, účasť na stretnutiach, vysvetlenie projektu JPÚ pre vlastníkov a užívateľov pozemkov a zástupcov Obce Krásnohorské Podhradie (poslancov obecného zastupiteľstva) – ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční pravdepodobne až 15.decembra, žiadne stretnutia s vlastníkmi ani užívateľmi pôdy v osade sa doteraz nekonali, dokonca ani s bývalými poslancami

– na starosti aj koordináciu jednaní v priebehu zhotovovania projektu, podávanie informácií  o priebehu prác pre zástupcov obce Krásnohorské Podhradie (starosta, obecné
zastupiteľstvo) – podávanie informácií účastníkom konania či zverejňovanie zmlúv a podkladov značne pokrivkáva, okrem informovanosti Petra Bolla, rómskeho vajdu a znovuzvoleného poslanca Darvaša, vlastne obyvatelia o ničom nevedia  (starosta však nie je ani vlastníkom pôdy v osade, ani priamym účastníkom konania pozemkových úprav a nie je známe, prečo je jediným, ktorý sa so zástupcami firmy stretáva)

– účasť pri preberaní zákazky – zástupcovia GEOTRONu sa zúčastnia o 2 roky odovzdania samotnej zákazky? ak má ten, kto koncipoval zmluvné dojednania na mysli „odovzdanie zákazky“ EuroGeo-CADaster-u, je logické, že zástupcovia oboch firiem sa aspoň raz stretnú. 

Zmluva s Irenou Zubriczkou, teda Geotronom bola na internetovej stránke obce zverejnená až koncom novembra, čiže účinnosť nadobudla deň po zverenení. Aj keď dátum jej podpisu mal byť – teoreticky je – 1. október 2014. Na akom základe sa firma z Jablonova nad Turňou zúčastňovala doterajších procesov? Keď v článku IV. sa vyslovene píše, že deň podpisu zmluvy je dňom zahájenia služby. Ako mohla vykonať vymenované služby, ktoré boli predmetom plnenia, za ktoré zinkasujú viac ako 8.000,- eur (6.799 bez dph)? Na základe ústnej dohody? Pri čerpaní verejných prostriedkov? Alebo papier znesie všetko? Aj „antidatovanie“, aj tzv. všeobecne znejúce slová ako koordinácia, jednanie, prieskum, súčinnosť, sprostredkovanie? A ako to, že aj zmluva s dodávateľom samotných pozemkových úprav bola podpísaná v rovnaký deň? Teda s firmou, ktorú mal GEOTRON vybrať ako realizátora po prieskume trhu?

Práve táto firma, t.j. subdodávateľ je ten, kto by mal v tomto štádiu spolupracovať na prípravnom konaní a na tom, aby malo hladký priebeh, a aby o pozemkové úpravy získali čo najväčší počet podporovateľov. To by však nemohli od samého začiatku dráždiť súkromných vlastníkov pôdy pod osadou a rozhodovať o nich bez nich:

– od začiatku mája sa jedná o výmene pôdy súkromných majiteľov za náhradné, bez prizvania ich zástupcov k rozhovorom so zástupcami pozemkového fondu, ministerstva,

– pri tomto pilotnom projekte nevadí ani to, že ponúknuté náhradné pozemky nebudú rovnakej bonity a hodnoty

– zákazka sa nemala rozdeliť s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity podľa zákona o verejnom obstarávaní

– a tiež – vybrať, resp. osloviť sa mali firmy so znalosťou miestnych pomerov.

Posledné dve poznámky patria medzi najčastejšie pochybenia verejného obstarávania.

Transparentne netransparetný výber?

Aj pri výbere realizátora pozemkových úprav a pri zadaní zákazky i procese verejného obstarávania došlo k pochybeniam. Zdanlivo banálnym a neobchádzajúcim zákon, ale zamysleniahodným: oslovili tri firmy, dve neznáme, avšak možno iba miestnym obyvateľom a konkurentom v oblasti geodézie  – “Ing. ALexander Beláz – Geodézia BELÁZ, Malý Horeš“, spoločnosti “SKARABEUS-V.Raškovce, s.r.o., Veľké Raškovce”. Vo Veľkých Raškovciach je aj bol starostom Elemér Jakab, zároveň aj poslanec NR SR za Most Híd a tiež podpredseda tejto strany, podporovateľ krásnohorského starostu Petra Bolla. Ten istý Jakab, ktorý sa aj počas predvolebného mítingu vyjadril, že práve on Bolla pred 4 rokmi presvedčil, aby kandidoval za starostu. Prečo bolo treba hľadať geodetov až pri hraniciach, v okrese Trebišov?  S prepojením na obe maďarské strany?

Vyhodnotenie ponúk prebehlo 5.júna 2014 a podľa informácií z obecného úradu bol vyhotovený záznam z prieskumu trhu. Obec si ho vyhotovila sama, keďže s GEOTRONom podpísali zmluvu až začiatkom októbra? Za čo platí obec z verejných zdrojov peniaze? Kto a ako sa dostal k „vynikajúcim“ referenciám Geodézie Beláz a firmy Skarabeus s.r.o.?

V úrade splnomocnenca sme zisťovali aj to, či je možné pri podozrení z netransparetného výberu opakovať súťaž. Poučili nás, že poskytovateľ dotácie, teda ministerstvo vnútra nie je v postavení oprávneného subjektu rušiť právne úkony príjemcu dotácie, čiže obce. A taktiež, že ak máme podozrenie z nekalého konania, máme možnosť podať podnet o skutočnostiach, ktoré zakladajú záver, že pri postupe verejného obstarávania, aj následnej zmluve došlo k porušeniu všeobecne záväzných právnych predpisov. Pokiaľ tieto informácie neposkytneme Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, môže poskytovateľ dotácie vychádzať jedine z kontrolných zistení, alebo zistení previerky. Ale kontrolu nakladania s verejnými prostriedkami môžu vykonať až po ich vyčerpaní.

Fakty a čísla

Fakty a počty hovoria jasnou rečou:

V prvotnom návrhu a analýze vlastníckych vzťahov sa uvádza celková výmera 19,5 hektára, so 162 parcelami. Vlastniť by ich malo 293 súkromných osôb. S obcou, pozemkovým fodnom a Lesmi SR je vlastníkov 296. V prípade, ak by sa so úvahy bralo to, čo je uvedené v tabuľke, rozloha pozemkov nezistených vlastníkov – za ktorých súhlas vyjadruje Slovenský pozemkový fond, obecných a štátnych postačuje k rozhodnutiu o začatí pozemkových úprav, pretože celková výmera spolu presahuje polovicu. Podľa nariadenia prípravného konania obec požiadala o usporiadanie pozemkového vlastníctva vo svojom katastrálnom území, v lokalite rómskej osady, na pozemkoch s celkovou výmerou 12,5 hektára. Chcú teda rozhodnúť o pozemkoch súkromných. V nariadení sú vytýčené hranice pozemkových úprav, aj tých náhradných – za zastavanú plochu ponúkajú trvalý trávnatý porast, v skutočnosti však skalnatý terén hradného kopca, ktorý je v ochrannom pamiatkovom pásme hradu Krásna Hôrka.

Jeden z väčšinových vlastníkov, Štefan Szaniszló /na snímke vľavo/ svoj názor zverejnil na sociálnej sieti: „Navrhujem pozrieť si 4. stranu dokumentu, kde sú navrhnuté náhradné pozemky – namiesto zastavanej plochy v cigánskej osade so všetkými inžinierskymi sieťami nám ponúkajú hradný kopec so skalami, pričom cena pozemkov, ktoré nám idú zobrať v dnešnej dobe predstavuje hodnotu minimálne 1,5 milióna eur. A takouto sumou vedenie obce chce ukrátiť vlastníkov pozemkov, a tým, takou istou sumou podporovať okupantov na týchto pozemkoch. Vedeniu EU sa nepáči okupácia Ukrajiny Ruskom , ale finančnými prostriedkami podporujú okupáciu súkromných pozemkov, nielen v SR, ale vo všetkých postkomunistických štátoch. Robia to preto, aby zabránili hromadnému prisťahovaniu neprispôsobivých rómov do prvotných štátov EU.

A zároveň upozorňuje na ďalšie dôsledky: Ak dôjde v konečnom dôsledku k tomu, že úpravy prebehnú podľa plánov vedenia obce a splnomocnenca a budeme musieť prijať tie pozemky na kopci, tak si ich po vytýčení oplotím. Samozrejme, osoh z nich nebudeme mať žiaden. Ak sa budem musieť o ne starať, nech miestni zabudnú na prechádzky, na pasenie zvierat a spásanie trávy, motorkári na skúšanie terénu. Ten, kto bude chcieť k hradu, pôjde naokolo, po štátnej ceste.“  Na záver dodáva: “ Nerozumiem, prečo ľudia nerozmýšľajú, nad tým, čo sa tu deje a nad dôsledkami.“

Ešte koncom októbra, keď sme sa zástupcu kancelárie splnomocnenca pýtali, kedy bude proces spustený, vysvitlo, že začiatku konania bráni hľadanie náhradných pozemkov a je stále v štádiu riešenia: Cieľom Úradu splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity, v rámci presadzovania ústavne konformného riešenia kolízie vzájomných práv, je získanie týchto pozemkov v katastrálnom území obce Krásnohorské Podhradie. Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. nové pozemky majú byť svojím druhom, výmerou, bonitou, polohou a hospodárskym stavom primerané pôvodným pozemkom, pričom sa prihliada na výhody získané pozemkovými úpravami. Uvedený limit je právnou podmienkou zákonnosti postupu jednoduchých pozemkových úprav.  Nasledovalo ďalšie ubezpečenie: Ako vyplýva z §§ 7 až 10 zákona č. 330/1991 Zb., všetky údaje k pozemkom budú v príslušných procesných fázach konania známe tak ako dotknutým osobám, tak aj prostredníctvom zverejnenia na vhodnom mieste v obci, pretože tieto skutočnosti oznamuje okresný úrad. 

Sú pozemky adekvátne tým, čo vlastníci nadobro stratia? Sú informovaní o všetkých procesných fázach konania? Budú súhlasiť s pozemkovými úpravami, či budú namietať? Práve teraz znie na všetky otázky odpoveď rovnako: nie.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.