Pozemkové úpravy začali, prípravným konaním. Zatiaľ bez vedomia vlastníkov pôdy.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vyhlásilo  “Výzvu na predkladanie žiadosti na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity”. Termín jej uzávierky bol 14. apríl 2014. Podporovaných aktivít bolo viacero, medziiným aj podpora vysporiadania vlastníckych vzťahov k pozemkom, na ktorých sa nachádzajú obydlia marginalizovaných rómskych komunít. Na podnet vajdu Ľudovíta Gunára, poslanca Róberta Darvaša a rómskeho výboru, ktorí splnomocnenca Petra Polláka kontaktovali, im regionána kancelária splnomocnenca pomohla s vypracovaním projektu a žiadosti, resp. vypracovala žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Suma 30.000 eur je na účte obce, zmluva s realizátorom projektu je uzavretá, pozemkový úrad vydal nariadenie o začatí pozemkových úprav. Všetko sa zdá byť pripravené na spustenie tzv. pilotného projektu.  Všetko, okrem prejavenia záujmu a súhlasu zo strany vlastníkov pôdy.

Začiatkom mája, 7.5.2014 sa na Obecnom úrade v Krásnohorskom Podhradí sa uskutočnilo stretnutie zainteresovaných – zástupcov pozemkového fondu, predstaviteľov ministerstva pôdohospodárstva a kancelárie rómskeho vládneho splnomocnenca a taktiež predstaviteľov obce – starostu Petra Bolla, poslanca Róberta Darvaša a vajdu Ľudovíta Gunára. Stretnutie bolo neverejné, vlastníci prizvaní neboli, hľadali sa náhradné pozemky, ktoré by im ponúkli na výmenu.

Už 20.mája bola na pozemkový úrad doručená žiadosť obce o vykonanie jednoduchych pozemkových úprav. Zámer bol zdôvodnený tým, že obec bola jednou z tých, kde bola samospráva donútená nariadením štátu usídliť Rómov za obcou, práve v lokalite terajšej osady. Aktuálne tam má žiť 995 Rómov v 157 obydliach, na pôde štátu, obce a predovšetkým súkromných vlastníkov, kde má stáť 60 domov.

Obec 3.decembra predložila úradu zmluvu o dielo na usporiadanie vlastníckych vzťahov a taktiež určili lokalitu, kde sa majú nové pozemky nachádzať. Až donedávna vedenie tvrdilo, že voľné pozemky k dispozícii nie sú. Teraz ponúkajú majiteľom trvalý trávnatý porast na úpätí hradného kopca namiesto zastavanej plochy. Nariadenie konania o začatí pozemkových úprav vydal Okresný úrad Rožňava, odbor pozemkový a lesný, deň nato, 4. decembra. Okrem spomínaných podmienok, v prípade krásnohorskej osady, vyplynula aj ďalšia potreba – trvalé vyňatie lesných pozemkov. Osada sa totiž rozprestiera sčasti aj na pozemkoch vo vlastníctve štátnych lesov.

Po tom, ako sme v septembri zverejenili, že vybraná firma celý projekt odobrí „okrúhlou pečiatkou“, a že v skutočnosti bude práce vykonávať firma príbuznej Slavomíra Zubriczkého, ktorý je spolustraníkom staronového starostu Podhradia, na webstránke obce sa objavili dve zmluvy:

1. s víťazným uchádzačom, firmou EuroGeo-CADaster s.r.o. Gergelya Szabóa, ktorá vypracuje a vykoná samotné pozemkové úpravy a ktorá má na ich vykonaie aj osvedčenie o odbornej spôspbilosti, do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti vydania povolenia pozemkovým a lesným odborom Okresného úradu v Rožňave, za 23.157,60 € (s dph)

a

2. firmou GEOTRON Ireny Zubriczkej, ktorá má vykonávať technické práce, odborné poradenstvo za 6.799,- € (bez dph), dátum odovzdanie služby je 30.december 2014.

Firma, ktorá s pozemkovými úpravami skúsenosti nemá a ani túto činnosť nemá zapísanú v registri, bude vykonávať technické poradenstvo pre spoločnosť, ktorá je spôsobilá ich realizovať.  Keď sme sa v kancelárii splnomocnenca informovali, prečo sa v posledný septembrový deň práve Ing. Zubriczký, predtým referent na stavebnom odbore meststkého úradu v Rožňave, teraz už novozvolený starosta v Jablonove nad Turňou, zúčastnil v Bratislave konferencie a stretnutia spolu so starostom Petrom Bollom a vajdom Ľudovítom Gunárom /nie však Gergely Szabó/, odpoveď znela nasledovne: „Účastníci konferencie boli pozývaní na základe ich vzťahu a pôsobnosti k procesu integrácie Rómov Slovenskej republiky. Na konferencii vystúpil so svojimi príspevkami v rámci témy bývanie aj Peter Bollo, starosta obce Krásnohorské Podhradie (téma príspevku „Vysporiadanie pozemkov pod rómskymi osadami“)“. Práve krásnohorský starosta sa na konferencii i pred novinármi nechal počuť, že „niektorí ľudia projekt vítajú, no má aj odporcov

Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity ďalej k otázke vysvetlil, že „rozosielal pozvánky na konferenciu podľa vyššie uvedeného kľúča, a v žiadnom prípade nie podľa politickej príslušnosti pozvaných osôb k politickým stranám. Zubrický bol v rokoch 2010 – 2012 šéfom rožňavskej pobočky pozemkového úradu, nominovaný stranou Most-Híd. Či sa na konferencii vyjadril k procesu integrácie Rómov, nevedno. Isté je, že v krásnohorskej osade sa pozemky vymeriavali aj doteraz a firma GEOTRON je uvedená na geometrických plánoch Rómov, ktorí si pôdu pod svojimi domami už odkupovali.

Je evidentné a pochopiteľné, že úradu splnomocnenca ide o vysporiadanie vzťahov v rómskej osade a o to, aby sa obydlia Rómov nemuseli búrať,  a aby sa mohli aj dodatočne legalizovať. Nemalo by sa však zabúdať ani na vlastníkov. Na zistenie ich záujmu o úpravu vlastníckych vzťahov sa mohla použiť anketa, verejné zhromaždenie. V tomto štádiu prípravného konania je potrebné záujem vlastníkov potvrdiť – nie však iba zverejnením nariadenia na verejnej tabuli a internetovej stránke obce, ale rozoslaním korešpondencie s návratkami známym vlastníkom.

V návratke, pripojenej k nariadeniu spustenia úprav to síce napísané nie je, ale ak vlastníci pôdy nevyjadria súhlas, či nesúhlas do stanoveného termínu, nevyjadrenie sa aj nedoručená odpoveď budú znamenať súhlas. Za nezistených vlastníkov /teda napr. aj tých s menom ale bez rodného čísla a adresy/ sa návratky doručujú Slovenskému pozemkovému fondu. V prípade osady pod hradom sa jedná o 107 nezistených majiteľov a viac ako 4 hektáre pôdy. Celkovo ide v prípade Podhradia o usporiadanie 706-tich vlastníckych vzťahov, o 162 parciel a 296-tich vlastníkov (vrátane parcely E 441 s podielom Mariána Kotlebu v nej).  Na prejavenie záujmu je potrebné nechať lehotu dlhšiu, ako 15 dní. Neskôr sa prieskum musí vyhodnotiť a to percentuálne vyjadrený záujem výmery aj počtu vlastníkov, i tých, čo zásielky neprebrali, resp. sa nevyjadrili. Pristúpiť k samotnému procesu by sa malo iba v prípade, ak záujem všetkých vlastníkov je vyšší, ako 50 % a ak aj celková výmera pozemkov vlastníkov, ktorí majú záujem o úpravy, presahuje polovicu, aspoň taký bol postup v prípade pozemkových úprav v iných obciach. Podľa nariadenia, doručeného v dvoch exemplároch obci – jedného určeného pre zverejnenie – by kvôli zisťovaniu záujmu mali vlastníci očakávať v najbližších dňoch tlačivá s návratkami, prostredníctvom ktorých ich vyzvú, aby sa k návrhu vyjadrili. Keďže tí, ktorých sme oslovili o nariadení konania o začatí pozemkových úprav zatiaľ nevedeli.

Súvisiace články:

Hranice pozemkových úprav a novovytýčených pozemkov: Pozemky v osade vymenia. Zaplatí to úrad vlády, cena je predražená.  a Preklasifikovali pozemky pod osadou.

 

Návratka, pre vlastníkov, pre vyjadrenie záujmu o pozemkové úpravy:

 

 

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.