Na podanie kandidátok ostávajú 3 dni

Kandidátom volieb do orgánov samosprávy obcí zostávajú ešte tri dni na podanie kandidačných listín. Tieto treba odovzdať najneskôr 55 dní predo dňom volieb. Lehota na podanie kandidačných listín uplynie 21. septembra 2014 o 24:00. V Krásnohorskom Podhradí ich prijíma a bude prijímať zapisovateľka miestnej volebnej komisie Mária Kundová.

Na webovej stránke obce nie je uvedená, ako kontaktná osoba ani ako zapisovateľka a ani časový harmonogram prijímania kandidátnych listín, preto uvádzame, že v piatok – 19. septembra 2014  – v čase od 8.00 do 11.45 sa budú prijímať na obecnom úrade a podľa najnovších informácií ich budú prijímať na poschodí budovy obecného úradu. Dôvodom je, že zapisovateľka bude na školení vyplývajúcom jej z pracovného zaradenia, v Rožňave. Po ostatné dni, až do nedele – 21. septembra 2014 bude spomínaná zapisovateľka s najväčšou pravdepodobnosťou prijímať kandidátne listiny na mieste svojho trvalého pobytu.

Telefónne číslo obecného úradu je:  +421 58 732 54 31, telefónny kontakt na zapisovateľku zas: + 421 788 23 90.

Pre voľby starostu i 9 poslancov tvorí Krásnohorské Podhradie jeden volebný obvod. Vytvorené budú dve okrskové komisie, vo veľkej sále kultúrneho domu pre čísla domov od 1 do 349, pre druhý okrsok v klube pri kultúrnom dome pre čísla 350 – 705.

Každý kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva ako aj kandidát na starostu obce musí spĺňať podmienky stanovené zákonom č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov. Kandidátnu listinu treba doručiť v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi mestskej volebnej komisie, a to do 21. septembra 2014 (55 dní pred dňom konania komunálnych volieb). Politická strana, politické hnutie a koalícia politických strán a politických hnutí doručí kandidátnu listinu prostredníctvom svojho splnomocnenca v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie každého kandidáta uvedeného na kandidátnej listine.

Vzor kandidátnej listiny, vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou a nedal súhlas na to, aby bol uvedený na inej kandidátnej listine, a že mu nie sú známe prekážky voliteľnosti, možno nájsť na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Náležitosti kandidátnej listiny sú uvedené v § 16 (pre voľby poslancov) a § 21 (pre voľby primátora/starostu) zákona č. 346/1990 Zb.

Spolu s kandidátnou listinou sa odporúča splnomocnencovi alebo nezávislému kandidátovi doručiť aj vyplnený kontaktný formulár (s uvedením emailového a telefonického kontaktu) za účelom rýchlej a efektívnej komunikácie medzi mestskou volebnou komisiou a jej zapisovateľom na jednej strane a splnomocnencom resp. nezávislým kandidátom na druhej strane, pre prípad nezrovanlostí. Doručenie kontaktného formuláru s vyplnenými údajmi v žiadnom prípade nenahradzuje chýbajúce náležitosti kandidátnej listiny.

Vzhľadom na to, že obec Krásnohorské Podhradie má 2656 obyvateľov, nezávislý kandidát – t. j. nie kandidát nominovaný politickou stranou alebo koalíciou politických strán – musí ku kandidátnej listine pripojiť petíciu s podpismi minimálne 200 voličov podporujúcimi jeho kandidatúru. Nezávislý kandidát doručí kandidátnu listinu osobne v dvoch rovnopisoch zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie. Jej súčasťou je petícia podpísaná voličmi podporujúcimi jeho kandidatúru. Petícia sa ku kandidátnej listine priloží v jednom vyhotovení. Ku kandidátnej listine musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie nezávislého kandidáta.

Čo sa týka kandidátov na starostu, Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 10. septembra 2014 rozhodol uznesením o pozastavení účinnosti čl. III a čl. IV zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týkajúcich sa splnenia podmienky získania aspoň stredného vzdelania ako predpokladu na výkon funkcie starostu obce. Z tohto vyplýva, že kandidát na funkciu primátora/starostu nie je povinný ku kandidátnej listine priložiť doklad osvedčujúci získanie aspoň stredného vzdelania.

Najneskôr 55 dní predo dňom volieb, teda tiež do nedele, 21.9.2014 do polnoci treba delegovať člena a náhradníka miestnej volebnej komisie. Z praktických dôvodov sa odporúča uviesť aj telefonický a emailový kontakt delegovaných osôb.

Miestna volebná komisia:

a) preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii alebo o neregistrácii kandidátov,

b) dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa zákona č. 346/1990 Zb.,

c) vyhotoví zápisnicu o výsledkoch volieb do mestského zastupiteľstva a volieb primátora mesta, ktorú podpíšu členovia komisie; zápisnicu s originálnymi podpismi členov komisie dostane každý člen komisie,

d) vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,

e) odovzdá volebné dokumenty do úschovy obci.

Zvolať a uskutočniť prvé zasadnutie miestnej volebnej komisie, vykonať poučenie zapisovateľa a členov tejto komisie o ochrane osobných údajov je povinný starosta obce do 26. septembra 2014.

Všetky užitočné informácie aj tlačivá a vzory sú k dispozícii na webstránke ministerstva vnútra, tu: www.minv.sk.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.