Informácie pre voličov – manuál k zajtrajším voľbám

Zajtra v čase od 7:00 do 22:00 prebehnú voľby do vyšších územných celkov. V Krásnohorskom Podhradí sú vytvorené 2 volebné okrsky:

1 – sem patria voliči bývajúci v domoch so súpisným číslom od 1 – 359, tento bude v priestoroch sály kultúrneho domu

2 – sem   patria voliči bývajúci v domoch so súpisným číslom od  360 – 715, tento bude v klube pri kultúrnom dome.

Po preukázaní totožnosti (platný občiansky preukaz) dostane volič od členov okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku označenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti) a dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok na voľby predsedu samosprávneho kraja a hlasovací lístok na voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja. Potom vstúpi volič do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov.

Na hlasovacom lístku na voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo iba jedného kandidáta.

Na hlasovacom lístku na voľby poslancov zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Pre volebný obvod 8 (Rožňava – zahŕňa 62 miest a obcí) môže volič zakrúžkovať poradové čísla najviac 5tich kandidátov. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený aj na hlasovacom lístku.

V priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov (za plentou) vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok na voľby predsedu samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok na voľby do zastupiteľstva. Volič hlasuje tak, že po opustení priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky. Voličovi, ktorý sa neodobral do tohto priestoru, komisia hlasovanie neumožní.

Ak volič upraví hlasovacie lístky nesprávne, vydá mu na požiadanie okrsková volebná komisia nové hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov iného voliča, nie však člena okrskovej volebnej komisie, aby za neho hlasovací lístok podľa jeho pokynov upravil a vložil do obálky.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej, na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iný volič, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Vzory kandidátnych listín si môžete pozrieť tu.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránkyTen, kto nestihol na obecnom úrade nahlásiť potrebu volebnej urny pre chorého alebo nevládneho príbuzného, môže tak učiniť v sobotu, priamo predsedu príslušnej okrskovej volebnej komisie. Členovia okrskovej volebnej komisie nemôžu s prenosnou volebnou schránkou prekročiť hranice svojho volebného okrsku.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na predsedu samosprávneho kraja nadpolovičnú väčšinu platných hlasov, vykoná sa do 14 dní druhé kolo volieb. Do druhého kola volieb postúpia tí dvaja kandidáti, ktorí získali najväčší počet platných hlasov v prvom kole volieb.

Predsedu a poslancov ôsmich samosprávnych krajov môžu voliť aj cudzinci. Musia však mať 18 rokov a trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do daného samosprávneho kraja, alebo vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do územia kraja. Toto platí pre každého oprávneného voliča. Každý volí tam, kde má trvalý pobyt, vybaviť si voličský preukaz v týchto voľbách nebolo možné.

Zdroj: http://www.minv.sk/?volby-vuc

 

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.