Zasadajú po dvojmesačnej prestávke (aktualizácia)

Po letných prázdninách je zajtra – 26. septembra 2013 – na programe rokovanie obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí. Začne o 17.30 v klube pri kultúrnom dome. Aj napriek uzneseniu, ktoré hovorí, že sa nebude zasadať v auguste,  aj napriek množstvu žiadostí, problému so stavebným úradom, posledné zastupiteľstvo bolo v júni. V programe figurujú tentokrát predaje pozemkov, výpoveď Mesta Rožňava aj výkon práva poľovníctva:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie

3. Rozpočtové opatrenie č. 5/2013

4. Predaj pozemkov obce na základe schválených zámerov za cenu stanovenú znaleckými posudkami

5. Výpoveď zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu – oznámenie

6. Dodatok č.2 k zmluve o nájme nebytových priestorov

7. Zmluva o výkone správy majetku štátu – Východoslovenská vodárenská spoločnosť

8. Žiadosť o prenájom výkonu práva poľovníctva – Poľovnícka organizácia Ostrý vrch – Krásnohorské Podhradie

9. Žiadosti o odkúpenie časti pozemkov :

– Róbert Zubatý (p. č. registra „C“ č. 2943 – časť, č. 269/2)

– Marek Tindúr (p. č. 385/1, 385/2 – časť)

10. Žiadosť o prenájom pozemku:

– Jozef Zubatý – p. č. registra „C“ č. 2942 – časť o výmere 256 m2

– Zoltán Rusnyák – p. č. registra „C“ č. 2942 – časť o výmere 100 m2

11. Odpustenie nájmu na základe predložených žiadostí prevádzkovateľov v areáli pod hradom – Kozlík, Račko, Kún /na snímke opustené stánky/

12. Schválenie platu starostu obe

13. Správa starostu obce

14.Diskusia

15. Schválenie uznesení

16. Záver

Stredajšie (večerné) rokovanie finančnej komisie:

Zdá sa, že aj členovia finančnej komisie sa v priestoroch zasadacej miestnosti obecného úradu stretli po dlhšej odmlke. Podľa všetkého sa počas zasadnutia komisie prerokovávali na poslednú chvíľu aj body, ktoré sú na programe štvrtkového zastupiteľstva. 

K bodu 3:

19. júna 2003 uzavrelo mesto Rožňava s obcou Krásnohorské Podhradie zmluvu o zriadení spoločného obecného úradu na dobu neurčitú. Jej predmetom bolo zriadenie spoločného úradu na zabezpečenie výkonu prenesených úloh štátnej správy. 17. júla 2013, na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Rožňave, schválilo jednohlasne 12 poslancov, prítomných vtedy na rokovaní, výpoveď tejto zmluvy. Výpoveď bola do Podhradia doručená 1. augusta. Je nanajvýš čudné, že bod programu, súvisiaci so vzniknutou situáciou, nie je o zriadení stavebného odboru, o riešení stavebných konaní, o konkurze na nového zamestnanca.

K bodu 4:

Na júnovom zasadnutí bolo schválených niekoľko zámerov predaja pozemkov v rómskej osade. Keďže obecný úrad potvrdil, že žiadnu námietku neprijal, je celkom zrejmé, ako budú poslanci o predaji obecných pozemkov hlasovať.

K bodu 8:

O žiadosti o prenájom výkonu práva poľovníctva  sa rokovalo už v júni. Za novovzniknutou poľovníckou organizáciou Ostrý vrch – Krásnohorské Podhradie by mali stáť traja poslanci – Katona, Jánosdeák a Ferenc. Zámer prenájmu pozemkov pre výkon poľovníctva tiež visel od júna dostatočne dlhú dobu na verejnej tabuli. Podľa neoverených informácií ani voči tomuto zámeru nikto nič nenamietal, aj keď sa to od vedenia starého poľovníckeho združenia očakávalo.

Doplňujúca informácia:

Vlastníkom pozemkov – súkromným i obci Krásnohorské Podhradie – prislúcha rozhodovať o postúpení výkonu práva poľovníctva a poberaniu finančných prostriedkov z nájmu pozemkov za výkon práva poľovníctva. Mali by – po ukončení platnosti nájomných zmlúv a splnomocnení, ktoré podpísali so „starým“ združením – rozhodnúť o tom, koho splnomocnia na výkon tohto práva. Okrem práva prenajať výkon poľovníctva majú vlastníci súčasne aj oprávnenie vstupovať v nevyhnutnej miere na poľovné pozemky.

A práve medzi novovzniknutým združením a tým, ktoré existuje od r. 2003 v posledných mesiacoch prebieha „boj“ o získanie čo najväčšej výmery v poľovnom revíri. V praxi to znamená, že štatutári  novej aj starej organizácie zbierajú podpisy pod splnomocnenia. Podľa našich informácií sa členovia poľovníckeho združenia – ktoré má pozemky v súčasnosti začlenené do Poľovného revíru Ostrý vrch – zúčastnia schôdze poslancov a obe strany sa tak vystavia konfrontácii zoči voči. Z dostupných informácií od čitateľov (vlastníkov pozemkov) je známe, že doterajší nájomcovia zanechávajú podpísaný originál splnomocnenia s výmerou týchto pozemkov, ktoré sú začlenené do poľovníckeho revíru u majiteľov pôdy, aby nedochádzalo k spochybneniu hodnovernosti tohto dokumentu zo strany správneho orgánu. Naopak, zástupcovia nového združenia na to pozabúdajú.

Ešte zaujímavejšou je informácia, že zástupcovia poľovníckeho združenia Krásna Hôrka – Bučina mali podať na obecnom úrade námietku voči zámeru prenájmu výkonu práva poľovníctva pre nové spoločenstvo, 31. júla 2013. Prečo o tom poslanci nevedia a prečo nie je kópia tohto opravného prostriedku súčasťou materiálov, ktoré zákonodarcovia obce obdržali, je záhadou.

Jedným z menšinových vlastníkov pozemkov v poľovnom revíri „Ostrý Vrch Krh. Podhradie – Pača.“ je aj Mesto Rožňava. Celkovo vlastní v katasrálnom území Pača lesné pozemky s výmerou takmer 96 ha. Tieto pozemky majú v nájme Mestské lesy Rožňava,s. r. o. Aj v Rožňave budú vo štvrtok zasadať poslanci a okrem iného budú rokovať aj o zabezpečení účasti zástupcu mesta na zhromaždení vlastníkov poľovných pozemkov v tomto poľovnom revíri .

Každopádne, za týchto okolností budú občania vo štvrtok  čeliť ostrej výmene názorov. Tá sa inak očakáva aj pri ďalších bodoch programu zasadnutia, minimálne pri predaji pozemkov v rómskej osade.

Splnomocnenie, ktoré podpisovali majitelia pozemkov zástupcom nového združenia :

Foto: Archív ŽpH (klub pri kultúrnom bol naposledy dejiskom stretnutia signatárov petície s vedením obce a občanmi)

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.