Najdôležitejšie je schváliť rozpočet

Po dvojmesačnej prestávke je dnes podvečer na programe rokovanie obecného zastupiteľstva. Začne sa o 17.30 v klube pri kultúrnom dome v Krásnohorskom Podhradí.

Program obsahuje:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie

3. Schválenie programového rozpočtu obce na roky 2013 – 2015

4. Doplnenie komisie školskej a sociálnych vecí o Mgr. Katarínu Száraz

5. Schválenie dlhodobého prenájmu pozemku p. KN-C 3009 pre Petra Juriniho

6. Prejednanie došlých žiadostí

7. Diskusia

8. Schválenie uznesení

9. Záver

K bodu 3:
Obec funguje od 1.1.2013 na základe rozpočtového provizória v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet mal byť od 8.3.2013 vyvesený na verejnej tabuli, resp. na internetovej stránke obce alebo mal byť zverejnený iným obvyklým spôsobom používaným obcou. Miesto toho visel na tabuli, prístupnej občanom 24 hodín oznam, že do návrhu rozpočtu je možné nahliadnuť na obecnom úrade a v miestnej knižnici.

K bodu 4:

Na základe dohody s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rožňave  bol obci poskytnutý nenávratný finančný príspevok na vytvorenie pracovného miesta pre terénneho sociálneho pracovníka s účinnosťou od 1. januára 2013, ktorý by sa odteraz mal stať aj členom komisie školskej a sociálnych vecí.

K bodu 5:

Ak sa bude opätovne schvaľovať dlhodobý prenájom pozemku pre miestneho podnikateľa a nie priamo návrh zmluvy samotného prenájmu, ktorý už bol na minulých schôdzach prerokovávaný, a vo veci ktorého došlo aj ku konsenzu týkajúceho sa ceny prenájmu, pôjde už o tretie schvaľovanie tej istej veci za sebou. Obec nevie pozemok zmysluplne využívať a žiadateľ ho potrebuje ako prístupovú cestu k svojmu pozemku, na ktorom mieni podnikať.

K bodu 6:

Podľa našich informácií sa medzi došlými žiadosťami nachádza žiadosť o prenájom domu smútku.

Okrem toho sa zrejme budú prerokovávať  aj žiadosti Rómov, ktorí majú domy na obecných pozemkoch v miestnej osade. Niektorí z nich (10) požiadali o odkúpenie do osobného vlastníctva, avšak kvôli dlhom na miestnych daniach a poplatkoch sa rokovalo len o štyroch z nich. Zámer predaja týchto parciel bol zverejnený aj na obecnej tabuli, žiadna námietka údajne v zákonnej lehote na obecný úrad nedošla.

Pre ostatných, ktorí o odkúpenie nepožiadali, by obec mala stanoviť nájomné. Obyvatelia rómskej osady budú musieť podpisovať nájomné  zmluvy a podľa toho, čo naznačil poslanec Róbert Darvaš počas ostatného zasadnutia s úhradami nebude problém, ak sa stanovia vo výške podobnej Juriniho nájomnému (spomínané v bode 5).

Medzi došlé žiadosti patrí aj petícia za odvolanie obecného kontrolóra, ktorú inicioval Štefan Szaniszló a ktorú mal odovzdať už v januári, keďže chcel stihnúť termín prvého tohtoročného zasadnutia. Je otázne, ako sa k petícii postavia poslanci, samotný kontrolór sa dnešného zasadnutia zrejme nezúčastní, keďže je zo zdravotných dôvodov práceneschopný.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.