Opäť hojná účasť verejnosti na zasadnutí

Jednotlivé témy utorňajšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva si zasluhujú patričnú pozornosť a tú im aj budeme venovať v nasledujúcich príspevkoch i v treťom čísle obecných novín, tentokrát prinášame jeho stručný prierez.

Za overovateľov boli zvolení Štefan Kún(nez.) a Ľudovít Baffy (SMK), návrhovú komisiu vytvorili Peter Török, Róbert Darvaš a Iveta Breznayová.

Po otvorení schôdze navrhol starosta Peter Bollo (Most-Híd) vypustiť šiesty bod programu pojednávajúci o odpustení nájmu prevádzkovateľom bufetov a stánkov so suvenírmi pod hradom z rokovania. Zdôvodnil to tým, že predmetom odpustenia nie je nájom ale poplatok za užívanie verejného priestranstva. Tento je daňou podliehajúcou síce obci ako správcovi, ale fakticky zákonom stanovený a tak o ňom budú poslanci rozhodovať až po porade s príslušným daňovým úradom na najbližšom zasadnutí finančnej komisie. Obec môže pri daniach, ktoré spravuje, na žiadosť daňového subjektu odpustiť sankciu alebo povoliť úľavu zo sankcie z dôvodov uvedených v príslušnom zákone. Žiadosti sa predkladajú správcovi dane a ten je povinný tieto postúpiť príslušnému orgánu, ak nie je príslušný o nich rozhodnúť. Žiadosti podané v máji sa tak opäť presúvajú na najbližšie zasadnutie OZ. Okrem úhrady dane za užívanie verejného priestranstva by však spomínaní mali mať uzavreté aj nájomné zmluvy.

Územný plán, resp. jeho záväzná časť opäť schválená nebola, 4 poslanci boli za, 4 sa zdržali. V závere schôdze, počas diskusie starosta obce vyzval všetkých, ktorí ho neschválili (Török, Kún, Darvaš, Ferenc), aby uviedli dôvody. Odpovedal mu jeho zástupca Štefan Kún a svoje rozhodnutie zdôvodnil aj poslanec Július Ferenc: „Nebudem hlasovať za uznesenie, ktorého formuláciu počujem po prvýkrát v takomto znení „. Podklady k hlasovaniu tiež nemal k dispozícii a ani materiály, ktoré by dokazovali, že námietky poslancov a ich požiadavky boli za obdobie od poslednej schôdze splnené a zakomponované do návrhu územného plánu. Aj o tomto bode sa bude rokovať na najbližšej schôdzi, ktorá sa má uskutočniť už čoskoro, vzápätí po zasadnutí finančnej komisie. Starosta obce zdôraznil, že vďaka rozhodnutiu poslancov „vyhodili dotáciu od štátu von oknom„.

Zasadnutie bolo už druhým v poradí, na ktorom sa zúčastnilo množstvo obyvateľov z rómskej osady, aj tentokrát ich bolo približne 30 v priestoroch klubu pri kultúrnom dvore a taký istý počet aj na nádvorí kultúrneho domu. Za ich účasť a záujem vďačia poslanci odsúvaniu konečného rozhodnutia o odpredaji pozemkov, ale aj stavbám stojacim na súkromných, ktoré by chceli čím skôr vysporiadať. Tlačí ich aj čas, keďže cena 0,66 € za m2 obecného pozemku platí iba do konca roka 2012.

S touto problematikou súvisí aj nepripravená úprava zásad hospodárenia a nakladania s majetkom obce. Tie neobsahujú spôsob predaja majetku obce ( v súčasnosti najmä pozemkov v osade). Na ich konečnej úprave sa pracuje, budú však ešte musieť prejsť 15-dňovým pripomienkovacím konaním a až následne sa bude môcť pristúpiť k ich odhlasovaniu. To sa môže uskutočniť najskôr koncom októbra a tak na vybavenie žiadostí Rómov ostanú nanajvýš dva mesiace. Od januára poslanecký zbor prehodnotí cenu a pre tých, ktorým nebude vyhovovať alebo ju nebudú vedieť zaplatiť by mal vyrubiť nájomné za užívanie obecnej pôdy.

Aj keď prerokovanie všetkých bodov programu trvalo približne polhodinu, diskusia sa natiahla. Už po druhýkrát sa niesla v duchu kritiky a vzájomnej konfrontácie medzi vlastníkmi pôdy pod osadou a tamojšími Rómami, ktorých domy sú na nej postavené. Búrlivých diskutujúcich musel starosta, vedúci schôdzu, viac ráz upozorniť aby sa držali rokovacieho poriadku a jej priebeh korigovať. Uzavrieť sa ju podarilo až na tretíkrát.

Dôležitou informáciou pre občanov je zvýšenie ceny stočného za 1 m3 odkanalizovanej splaškovej vody z pôvodných 0,45 na 0,65 €. Za toto zhruba 43% navýšenie môžu obyvatelia obce vďačiť dlhodobému preplácaniu nákladov čističky z obecnej pokladne. Doterajšia výška za m3 údajne nepokrýva ani polovicu prostriedkov potrebných pre jej chod. Čistiareň odpadových vôd ročne potrebuje približne 70.000,- €. Za rok 2010 bolo údajne občania uhradili niečo vyše 16.000. Čo však doteraz nebolo  na verejných zasadnutiach spomenuté je výstup z kontroly, ktorá mala skončiť začiatkom leta. Obecný úrad totiž prostredníctvom miestneho rozhlasu vyzval obyvateľov, ktorí nemajú s obcou doteraz uzavretú zmluvu o čistení a likvidácii odpadových vôd, aby sa prihlásili do 16. mája 2012 na obecnom úrade. Koľko ľudí tak učinilo, nevedno, keď sa dostaneme ku konkrétnym/presným údajom, zverejníme ich. Zatiaľ je zrejmé že zo 705 domácností (toľko je vydaných súpisných čísiel v obci) má zmluvu uzatvorenú približne 400 domácností. Obec tak nevidí rozdiel medzi neplatičmi, meškajúcimi platičmi a tými, ktorí sa k užívaniu kanalizácie takpovediac nepriznali a zmluvne nezaviazali.

Na programe decembrovej schôdze už vyvstala otázka odovzdania kanalizácie, zvyšku vodovodu a čistiarne do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti /VVS/. Obec naďalej zvažuje toto riešenie, podľa niektorých informácií naďalej rokuje s generálnym riaditeľstvom VVS v Košiciach.

Súvisiaci článok:

Zvolajú verejné zhromaždenie

 Foto: Archív ŽpH, júnové zasadnutie obecného zastupiteľstva

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.