Zasadnutie už zajtra popoludní

Po letnej prestávke je na programe v poradí šieste tohtoročné zasadnutie obecného zastupiteľstva /OZ/. V januári a apríli sa nekonalo a august je uznesením  OZ stanovený ako prázdninový.

Uskutoční sa tak ako vždy v klube pri kultúrnom dome na Hradnej ulici v utorok 25. septembra.

Na prerokovanie sú naplánované nasledovné body:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Územný plán obce Krásnohorské Podhradie – schválenie

5. Schválenie výšky stočného na kalendárny rok 2013

6. Odpustenie nájmu na základe predložených žiadostí prevádzkovateľov

v areáli pod hradom – p. Kozlík, p. Račko a p. Kún

7. Správa starostu obce

8. Diskusia

9. Schválenie uznesení

10. Záver

K bodu 4:

Územný plán obce nebol schválený na júlovom zasadnutí, keďže poslanci na základe predložených materiálov zistili, že ani po viac ako polroku od odovzdania námietok občanov i vedenia obce tieto nie sú (všetky) do návrhu zakomponované. Dokonca, ako poznamenal poslanec Ferenc počas rozpravy k tomuto bodu, návrhy sú „bojkotované“. V hre je však príspevok od štátu, OZ totiž ešte v októbri 2011 schválilo uznesenie, ktoré hovorí, že „proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie“.

K bodu 6:

Na májovej schôdzi OZ sa súbežne s odpustením nájmu za areál pod hradom pre účely konania benefičnej akcie mali schvaľovať aj žiadosti podnikateľov, ktorí majú svoje prevádzky už roky v spomínanom areáli. Jedná sa o tri bufety, s občerstvením a suvenírmi, stavby patria majiteľom, pozemky pod nimi sú vo vlastníctve obce.  Všetci traja  žiadali o zníženie, resp. odpustenie nájmu, rozhodnutie nechali na poslancoch. Príjem a existencia spomínaných podnikateľov úzko súvisí s návštevnosťou hradu Krásna Hôrka, ktorý je od 10. marca zatvorený. Hlasovanie o žiadostiach bolo odročené, keďže sa ani napriek dostatočnému časovému predstihu nedostali pred finančnú komisiu. Starosta obce poznamenal, že pri rozhodovaní je vhodné počkať do konca sezóny a až tak určiť či a v akej miere klesnú tržby.  Značný pokles príjmov zaznamenala obecná pokladňa už kvôli výpadku z parkovného pod hradom. Majitelia prevádzok v tomto areáli odvádzali obci celoročný nájom bez úľav.  Ako v rámci krátkej rozpravy pred odročením žiadostí poznamenal predseda finančnej komisie Ladislav Katona (nez.), takéto a podobné úľavy sa budú týkať aj podnikateľov v rámci cestovného ruchu aj v obci nielen bezprostredne pod hradom.

K bodu 7:

Správa starostu obce – Keďže na poslednej schôdzi bolo odročených 5 bodov programu, očakávalo sa, že sa po dvoch mesiacoch dostanú na prerokovanie počas septembrovej schôdze. Všetky sa týkali žiadostí o odkúpenie majetku obce (pozemky v rómskej osade),  jeden prenájmu pozemku a z programu sa vypustilo aj schválenie územného plánu. Odročenie navrhol starosta obce Peter Bollo (Most-Híd), po dohode s obecným právnikom, ktorý prítomným vysvetlil pohnútky odkladu.  Zásady hospodárenia obce totiž neboli v súlade s platnými právnymi normami.  Nikde však nie je napísané, že v takomto prípade obec nemohla postupovať v zmysle zákona. Nový návrh zásad hospodárenia  a nakladania s majetkom obce zatiaľ zverejnený nie je a keďže sa nedá nájsť ani medzi vytýčenými bodmi programu, zrejme nebude vypracovaný. Viac svetla do uvedeného by preto mohla vniesť práve správa starostu.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.