Čakalo sa aj na vyjadrenie obecného úradu (aktualizované)

Kancelária generálneho riaditeľa Slovenského národného múzea /SNM/ včera vydala tlačovú správu, ktorú zverejnila aj na svojej webovej stránke.

Uvádza sa v nej doterajší postup SNM pri obnove hradu spolu so všetkými dátumami,  ktoré ukazujú, kedy ktorá z príslušných inštitúcií vydala rozhodnutie resp. stanovisko a ako sa doteraz postupovalo.

Jednou z najdôležitejších informácií je tá, že namiesto avizovaného podpisu zmluvy s dodávateľom, ktorý má realizovať zastrešenie hradu Krásna Hôrka, a ktorý sa mal uskutočniť v pondelok 17. septembra, sa verejnosť dozvedela, že došlo k ďalšiemu časovému posunu.

Podpis zmluvy, následné odovzdanie staveniska a realizácia prác sa odsúvajú o 10 dní. Minimálne.

Pre výber dodávateľa požiarom zničenej národnej kultúrnej pamiatky sa použilo rokovacie konanie bez zverejnenia, avšak aj v tomto prípade bolo a je nutné dodržiavať zákonné lehoty.

Výzvy na rokovanie rozoslali uchádzačom o zákazku 11. júla 2012.

28. augusta 2012 nezávislá odborná komisia rozhodla a vybrala si z uchádzačov.

Ako sme však už aj v predchádzajúcom príspevku uviedli (čítajte kliknutím tu), jeden z neúspešných uchádzačov sa pred týždňom (10.9.) odvolal a tak plynie 10-dňová lehota. Odpoveď na námietku SNM už zaslalo, avšak ešte stále je tu možnosť, že sa s ňou neuspokojí a obráti sa na Úrad pre verejné obstarávanie. To bude znamenať ďalší odklad a tak podpis zmluvy, odovzdanie stavby a samotná realizácia prác na obnove Krásnej Hôrky budú v nedohľadne.

V správe je uvedená ďalšia zaujímavá informácia. Príslušným stavebným úradom pre vydanie stanoviska je Obecný úrad v Krásnohorskom Podhradí. Ten dostal na vyjadrenie kompletnú projektovú dokumentáciu obnovy hradu spolu s Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach v rovnakom čase.  Súhlasné rozhodnutie však vydali s časovým odstupom.

Miestny obecný úrad sa mal vyjadriť až po 50 dňoch od doručenia. Táto skutočnosť je v spomínanej správe uvedená výrazným písmom, tak ako ostatné dôležité dátumy.

Takýto časový posun mohla spôsobiť skutočnosť, že stavebnú agendu rieši spoločná stavebná úradovňa v Rožňave.  Na otázku, čo mohlo spôsobiť časový sklz, nám hovorca mesta Peter Gallo zaslal nasledovnú odpoveď: „Dňa 13. 06. 2012 bola doručená obci Krásnohorské Podhradie žiadosť o vydanie stanoviska k projektovej dokumentácii stavby „Sanácia havarijného stavu a komplexná obnova NKP – hradu Krásna Hôrka“ časť stavby „Havarijné prestrešenie a lešenia“.“  Ako ďalej doplnil: „Dňa 02. 07. 2012 bolo k uvedenej projektovej dokumentácii vydané obcou Krásnohorské Podhradie záväzné stanovisko.“

Môže medzi vydaním a doručením žiadateľovi uplynúť 22 dní? O stanovisko obecného úradu sme tiež požiadali.

V správe sa uvádza, že hrad je na rekonštrukciu pripravený od 1. augusta. Kedy skutočne k začiatku rekonštrukcie dôjde, bude závisieť určite od neúspešného uchádzača a možno od Úradu pre verejné obstarávanie.

Tlačovú správu Slovenského národného múzea zverejňujeme v plnom znení:

Tlačová správa, 17. september 2012, Bratislava

Krásna Hôrka je pripravená na Zastrešenie, čaká z dôvodu plynutia zákonných lehôt

Jeden z uchádzačov sa odvolal proti rozhodnutiu výberovej komisie, čo spôsobilo oddialenie podpisu zmluvy o zákonnú lehotu v dĺžke 10 dní. Múzeum uchádzačovi okamžite odpovedalo. Ten však má ešte právo odvolať sa na Úrad pre verejné obstarávanie. Hrad je už od 30.7.2012 pripravený na rekonštrukciu. Aj napriek tomu, že postup zadávania zákazky prebehol spôsobom rokovacieho konania, lehoty zo zákona je potrebné dodržať.

Dňa 05.06.2012 prevzalo Slovenské národné múzeum vypracovanú projektovú dokumentáciu na obnovu hradu Krásna Hôrka. Nakoľko zákon vyžaduje vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu a Obecného úradu, okamžite bola celá dokumentácia odovzdaná týmto inštitúciám na posúdenie a vyjadrenie. Od Krajského pamiatkového úradu Košice sme 21.06.2012 dostali súhlasné rozhodnutie k predloženej projektovej dokumentácii. Obecný úrad v Krásnohorskom Podhradí nám doručil záväzné stanovisko k projektovej dokumentácii 24.07.2012, t.j. po 50 dňoch od doručenia projektu.

Na základe pamiatkármi schváleného projektu boli pracovníkmi SNM pripravené súťažné podmienky pre začatie verejného obstarávania. Ide o náročný proces, pretože v prípade nedostatočnej prípravy súťažných podkladov, by mohlo dôjsť k zrušeniu verejného obstarávania . Napriek tomu v rekordne krátkom čase od doručenia záväzných rozhodnutí boli pripravené podklady na verejné obstarávanie a už 11.07.2012 sme rozoslali výzvy na rokovanie s uchádzačmi, ktorých vybrala odborná komisia. Nezávislá odborná komisia mala za úlohu vybrať viacerých uchádzačov, s ktorými sa bude rokovať. Jedným z kritérií bola aj skúsenosť s obnovou obdobnej Národnej kultúrnej pamiatky. Táto komisia zasadala v mesiacoch marec až máj a vydala odporúčanie pre výber dodávateľa.

Keďže plán a predpoklad bol, že počas letných mesiacov sa začne s prácami, požiadali sme 06.07.2012 miestny obecný úrad o vydanie stavebného povolenia. Obec Krásnohorské Podhradie povolenie vydala 30.07.2012 a stavebné povolenie nadobudlo právoplatnosť 01.08.2012.

Po vyhlásení výzvy na rokovanie (11.07.2012) sme pristúpili k realizácii jednotlivých etáp verejného obstarávania. V dňoch 16.07. a 17.07.2012 sa uskutočnili obhliadky predmetu zákazky na hrade Krásna Hôrka. Následne na druhý deň 18.07.2012 sme uskutočnili prvé rokovanie so záujemcami – s každým jednotlivo. Na základe rokovaní sme do finálneho znenia súťažných podkladov zapracovali všetky pripomienky a spolu s výzvou na predloženie ponúk sme ich záujemcom odoslali 26.júla 2012.

V zákonnej lehote nám 31.07.2012 boli jedným z uchádzačov doručené dve žiadosti o nápravu voči verejnému obstarávaniu a rovnako bola doručená aj jedna žiadosť o vysvetlenie. Tieto žiadosti o nápravu zo strany uchádzačov majú dopad na termín realizácie, predlžujú ho, respektíve sa posúva termín realizácie. Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie sme zaslali 01.08.2012 a 10.08.2012 sme uchádzačovi doručili aj odpovede na jeho dve žiadosť o nápravu.

V zmysle plánu nám 06.08.2012 boli doručené ponuky a komisia na svojom zasadnutí otvorila obálky s ponukami. Následne zasadala komisia na vyhodnotenie ponúk splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Prvé zasadnutie komisie na vyhodnotenie ponúk bolo zvolané na 15.08.2012. Komisia sa rozhodla vyžiadať si vysvetlenie k ponukám, ktoré bolo odoslané a vysvetlenia boli uchádzačmi doručené 23. a 28.08.2012.

Druhé zasadanie komisie na vyhodnotenie ponúk bolo zvolané na 28.08.2012. Na tomto zasadnutí komisia rozhodla a vybrala uchádzača. Všetkým uchádzačom bolo zaslane vyrozumenie a začala plynúť zákonná 16-dňová lehota na podpis zmluvy, kedy neúspešní uchádzači môžu vznieť námietku – žiadosť o nápravu. V zákonnej lehote, dňa 10.09.2012 sa jeden z neúspešných uchádzačov odvolal voči rozhodnutiu a žiada o nápravu vo verejnom obstarávaní. Znovu sa termín oddialil z dôvodu plynutia zákonnej lehoty.

Slovenské národné múzeum urgentne pripravilo odpoveď na jeho žiadosť. V prípade nespokojnosti sa tento uchádzač v zákonnej lehote do 10 dní od doručenia našej odpovede môže odvolať na Úrad pre verejné obstarávanie a požiada o prešetrenie. Ďalší postup bude v rukách Úradu pre verejné obstarávanie, ako rýchlo zareaguje a vydá záväzné rozhodnutie. Pôvodný predpoklad bol, že koncom júla bude stavenisko odovzdané a začnú sa práce. Stavenisko je od 01.08.2012 kompletne pripravené na začiatok – máme platné stavebné povolenie, je pripravená stavenisková voda a stavenisková elektrika.

Pôvodný odhad poisťovne o predpokladanej finančnej výške škody na zbierkových predmetoch a hnuteľnom majetku hradu Krásna Hôrka vo výške jedného milióna EUR sa nenaplnil. Škody sú o polovicu nižšie predovšetkým z dôvodu koordinovaného a operatívneho zásahu zamestnancov Slovenského národného múzea, rýchleho prevozu týchto predmetov z hradu a následného odborného ošetrenia.

Zdroj: SNM

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.