Krásna Hôrka čaká na strechu. Bude čakať kvôli zákonným lehotám ďalej.

Obavy, čo bude s hradom v zimnom období, smútok,  ale aj rozhorčenie domácich a tiež pochybnosti verejnosti, koľko sa toho stihne do nástupu nepriaznivých poveternostných podmienok. Tak by sa v skratke dala charakterizovať nálada, ktorá panuje v súvislosti s hradom, ktorého obhorené múry bez strechy svietia na hradnom kopci nad Krásnohorským Podhradím.

Obrátili sme sa na kompetentných, priamo na riaditeľstvo Slovenského národného múzea /SNM/, aby sme sa dozvedeli, kedy na Krásnej Hôrke začnú rekonštrukčné práce. V čase, keď sme sa pýtali, bolo verejné obstarávanie v štádiu vyhodnotenia ponúk uchádzačov, vyhodnotenia splnenia podmienok na samotný predmet zákazky . V súčasnosti je už výherca známy, plynie však ešte (pred podpisom zmluvy) 16-dňová lehota odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované. Tá má uplynúť 17. septembra.

Mala. Keby sa jeden uchádzačov neodvolal proti rozhodnutiu výberovej komisie. Takto sa lehota podľa zákona predlžuje o ďalších 10 dní!

Aj napriek tomu, že postup zadávania zákazky prebehol spôsobom rokovacieho konania, bez zverejnenia, lehoty zákona je potrebné dodržať  aj v tomto prípade (svoje o tom vie aj mesto Rožňava, ktoré ešte stále čaká na verdikt súdu o vyše 200-tisícovej pokute udelenej úradom pre verejné obstarávanie – poznámka redakcie).

Prvé verejné obstarávanie

Doterajšie práce boli vykonané na základe predchádzajúceho verejného obstarávania, ktoré podľa vestníka zahŕňalo úkony vo výške 342.500,- eur (oznámenie o výsledku  čítajte kliknutím tu).

Jedná sa o doteraz vykonané práce na hrade:  statické posúdenie súčasného stavu nosných a okenných konštrukcií a návrh ich sanácie, havarijná výdreva a dočasné prekrytie kongregačnej siene a gotického paláca i ostatných interiérov, návrh dočasného prekrytia a jeho realizácia, zabezpečenie nosných konštrukcií pred ďalšou deštrukciou a ohrozením osôb, sfunkčnenie a doplnenie bleskozvodu, stabilizácia korún muriva, riešenie požiarnej nádrže v gotickom paláci, projektovú dokumrentáciu, statické zabezpečenie.

V oznámení vo vestníku sa tiež uvádza, že prípravná dokumentácia obnovy hradu a podrobné geodetické zameranie sa zabezpečí v lehote do 60 dní od právoplatnosti rozhodnutia Krajského pamiatkového úradu Košice, alebo pred dočasným prekrytím hradu. Pamiatkový úrad vydal rozhodnutie o obnove Krásnej Hôrky v máji a následne  súhlasné stanovisko k projektovej dokumentácie v júni.

Zaujímalo nás hlavne zastrešenie hradu a to, či sa bude jednať o výhercu a subdodávateľov, resp. sa zákazka rozdelí opätovne medzi viacerých dodávateľov, keďže na prekrytie čakajú aj najstaršie časti hradu. Vedenie SNM potvrdilo, že v „predmetnom verejnom obstarávaní sa jedná o jedného dodávateľa dočasného prestrešenia a lešenia vrátane sanácie korún muriva v súlade s projektovou dokumentáciou a rozhodnutiami Krajského pamiatkového úradu Košice, ktoré predstavuje 1. etapu prác na obnove hradu Krásna Hôrka„.

Ak verejnosť nemá relevantné informácie z priamych zdrojov, stane sa, že si osvojí také, akým sa im dostáva, bez ohľadu na ich pôvod. Jednou z takých je aj tá, ktorá sa týka sponzorského daru strešnej krytiny (publikovaná aj v denníku Plus jeden deň, čítajte kliknutím tu). Rastislav Púdelka v tejto súvislosti uvádza: „Bezprostredne po požiari zástupca nemenovanej spoločnosti ponúkol možnosť dodania určitého typu strešnej krytiny. Vzhľadom na skutočnosť, že v tom čase neexistovalo rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Košice, resp. jeho záväzné stanovisko, nebolo možné k tejto neoficiálnej ponuke zaujať stanovisko. V prípade, že uvedený dodávateľ bude schopný a ochotný dodať relevantnú strešnú krytinu v súlade s rozhodnutím Krajského pamiatkového úradu Košice, SNM túto možnosť využije v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.“

Druhé verejné obstarávanie:

Lehota, ktorú zákon udáva pre ostatných neúspešných záujemcov o zákazku pre prípadné námietky má uplynúť 17. septembra. Celý proces verejného obstarávania je náročný. V takýchto mimoriadnych prípadoch je možné využiť tzv. časovú tieseň a zákonom predpísané lehoty skrátiť. Môže sa jednať o 10 dní v prípade predkladania ponúk, namiesto 30tich, a môže sa využiť spôsob rokovacieho konania bez súťaže, ktorý aj bol tentokrát zvolený.

Časový sklz mal sprvoti nastať kvôli námietkam dodávateľov, ktorí boli na rokovacie konanie prizvaní. Vybraný spôsob verejného obstarávania mohol podľa vedenia SNM prebehnúť rýchlejšie.   V prípade, že „postup verejného obstarávania prebehne bez potreby vysvetľovania predložených dokladov uchádzačmi, resp. nimi predložených ponúk a bez uplatnenia revíznych postupov dotknutými subjektmi“.  Lenže teraz –  „v priebehu postupu verejného obstarávania vznikla zákonná povinnosť verejného obstarávateľa vysvetliť predložené doklady, resp. ponuky uchádzačmi v určených lehotách, čo spôsobilo predĺženie postupu verejného obstarávania“ – vysvetľuje SNM.

Ministrom kultúry Maďaričom avizovaný začiatok prác uprostred júla sa nenaplnil, najskôr môžu zmluvu podpísať po uplynutí lehoty, ktorú zákon o verejnom obstarávaní dáva ako možnosť neúspešným uchádzačom kvôli námietkám.

17. september 2012 mal byť tým dátumom.

V pondelok 10. septembra však jeden z neúspešných uchádzačov vzniesol ďalšiu námietku voči verejnému obstarávaniu a tým začali plynúť nové lehoty a všetko sa zase posúva o 10 dní.  SNM uchádzačovi odpovedalo, tento sa však má ešte právo odvolať sa na Úrad pre verejné obstarávanie.

Ak sa neúspešný uchádzač rozhodne znovu odvolať, bude sa musieť počkať na rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie.

Nečinnosť SNM ?

Zaujímala nás aj reakcia na názory, vyjadrujúce, že na hrade sa „nič nedeje“. Jeden z takýchto bol prezentovaný aj v denníku Plus Jeden deň,  začiatkom augusta. V odpovedi zo SNM sa uvádza: „Tvrdenia o nečinnosti SNM uvedené v článku je možné vyhodnotiť ako účelové, založené na subjektívnom názore autora a formulované bez overenia skutočností a faktov a ako tvrdenia, ktoré negujú prácu mnohých osôb podieľajúcich sa na činnostiach spojených so zabezpečením obnovy hradu v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Otázky verejnosti

Možno ich vyjadruje neznámy, umiestňujúci  doma vyrobené tabule s otázkami, ktoré umiestňuje na dopravné označenia v Podhradí, na hlavnej ceste vedúcej do Košíc.

Odkaz nielen pre anonymného opytovateľa znie: „SNM postupuje pri zabezpečovaní obnovy hradu v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, so snahou o maximálnu efektivitu, transparentnosť a hospodárnosť vzhľadom na spôsob financovania obnovy hradu, ako aj vzhľadom na požiadavky, rozhodnutia a stanoviská relevantných subjektov, ktoré do procesu vstupujú (poverený zástupca poisťovní, krajský pamiatkový úrad, stavebný úrad). SNM zabezpečilo dočasné prekrytie odhalených priestorov objektu hradu po požiari a zabezpečovacie a ochranné konštrukcie , aktívny bleskozvod, zámer obnovy hradu, ktorý bol schválený krajským pamiatkovým úradom, projektovú dokumentáciu na havarijné prestrešenie a lešenie vrátane sanácie korún muriva, stavebné povolenie, stavebné práce spojené s prípravou staveniska na odovzdanie dodávateľovi stavebných prác (staveniskový rozvod vody a staveniskový rozvod elektrického prúdu podľa projektovej dokumentácie), zabezpečilo dodávateľa na pamiatkový architektnicko-historický výskum tak, aby mohol byť vykonávaný súčasne s uskutočňovaním stavebných prác a v súčasnosti finalizuje proces výberu dodávateľa stavebných prác.“

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.