Prokuratúra upozorňuje obec

Jedným z prerokovávaných bodov programu júnového zasadnutia obecného zastupiteľstva bolo i upozornenie okresného prokurátora, dokonca až dve rozhodnutia vydané Okresnou prokuratúrou v Rožňave.

To prvé, vydané 27.apríla 2012 sa týka prevodu majetku obce a bolo vydané po previerke – uskutočnenej 12.apríla – ktorá sa sústredila na zákonnosť v postupe a rozhodovaní obce pri prevode majetku podľa zákona o majetku obcí č.138/1991 Zb. Preskúmané boli spisy vzťahujúce sa na prevod hnuteľného i nehnuteľného majetku za obdobie od 1.1.2010 do 31.12.2011.

Konštatuje sa v ňom, že väčšina prevodov sa realizovala na základe uznesenia č. 95/2007, ktorým vtedajšie obecné zastupiteľstvi stanovilo jednotnú sadzbu 20,- Sk (0,66 €) ako cenu za pozemky v rómskej osade. Toto uznesenie „bolo následne podkladom kúpnopredajných zmlúv“ – uvádza sa doslova v rozhodnutí a tieto „zmluvy obec uzatvárala už bez toho, aby sa obecné zastupiteľstvo uznieslo na konkrétnych parcelách a na tom, v prospech koho sa nehnuteľnosti prevádzajú“ – píše sa ďalej.

Prokuratúra zhrnula zistené nedostatky a poukázala na:

– neurčitosť schvaľujúcich uznesení obecného zastupiteľstva (nepresnosť v označení pozemku, absencia ceny, za ktorú sa nehnuteľnosť prevádza)

– neschválenie konkrétneho prevodu obecným zastupiteľstvom

– neurčitosť spôsobu prevodu majetku obce.

Ďalej sa v článku III. spomínaného upozornenia uvádza, že „bol porušený zákon, keďže obec nekonala:

a/ na základe obchodnej verejne súťaže

b/ dobrovoľnou dražbou alebo

c/ priamym predajom najmenej za cenu vo výške všeobecnej hodnoty majetku stanovenej podľa osobitného predpisu„.

Upozornenie prokurátora bolo vydané v dôsledku nedôslednej aplikácie zákona o majetku obcí a navrhuje sa ďalší postup:

– prerokovať ho na najbližšom zasadnutí OZ

– prijať účinné opatrenia za účelom vylúčenia porušovania zákona a ďalšieho striktného dodržiavania ustanovení citovaných v rozhodnutí.

Prokuratúra upozorňuje obec

 

Druhé upozornenie vydal okresný prokurátor 10.mája 2012 na základe podnetu od bývalej vedúcej ekonomického oddelenia obce. Preskúmaný bol postup obce v dvoch prípadoch:

pri prevode nehnuteľného majetku do vlastníctva obce

pri vybavení žiadosti o sprístupnenie informácií.

Pri prevode sa jednalo o konkrétny prípad kúpy pozemkov pod zdravotným strediskom, písali sme o ňom viac ráz na portáli krasnahorka.info, na problém s prevodom sme upozornili aj v obecných novinách. Záver prokuratúry je zhodný s názorom redakcie i poslanca Ferenca (ktorý sa pri jeho prezentovaní počas zasadnutí obecného zastupiteľstva stal terčom výsmechu niektorých kolegov): prijalo sa uznesenie o kúpe, následne sa zrušilo a na ďalšej schôdzi sa doplnilo zrušené uznesenie.

V upozornení sa jasne uvádza, že „všetka činnosť subjektov územnej samosprávy je viazaná platným právnym poriadkom a obec je povinná rešpektovať ústavu, zákony a ostatné právne predpisy „, pričom v prípade Krásnohorského Podhradia vznikli pochybnosti.

Postup obce pri vybavení žiadosti o sprístupnenie informácií je takisto v rozpore so zákonom, okrem samotného upozornenia a navrhovaných opatrení sa v závere uvádza najdôležitešia časť výroku: „orgán verejnej správy je povinný vybaviť upozornenie prokurátora a odstrániť protiprávny stav bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od doručenia rozhodnutia.“

Odstránenie protiprávneho stavu sa týka  už odkúpeného a uhradeného  pozemku pod zdravotným strediskom ale i vybavenia ostatných žiadostí od občanov.  Žiadosť o sprístupnenie informácií Evy Kovácsovej totižto nie je jedinou nevybavenou žiadosťou, ktorá leží založená v kanceláriách obecného úradu.

Priebeh diskutabilného prevodu majetku zo súkromných rúk do obecných si môžete pripomenúť v článku s názvom:

Pozemok je konečne kúpený (?), kde sme uviedli už koncom minulého roka, aj bez preskúmania postupu prokurátorom, nasledovné:  22. novembra odhlasovali poslanci OZ (v pomere hlasov 7:2) dodatok k pôvodnej zmluve, ktorý obsahoval presnú špecifikáciu parciel aj “vynechanie” nároku na nájom, aj keď v diskusii potvrdili, že schvaľovali novú zmluvu – takú, ktorú však bez splnenia podmienok uvedených v novšom uznesení (109/2011) schváliť nemohli.

Na nesprávny postup sme upozorňovali ďalšími článkami: Poslanci sa opäť zídu kvôli pozemkom, Riešia problémové uznesenie, Čo s kúpeným pozemkom? 

Porovnať tvrdenia z minulého roka a upozornenie prokurátora, môžete aj prostredníctvom samotného dokumentu:

Prokuratúra upozorňuje obec, 2

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.