Starosta pozastavil uznesenie

Prvýkrát počas výkonu svojej funkcie pozastavil starosta obce Peter Bollo výkon uznesenia. Právo veta využil pri uznesení o odpredaji pozemku v rómskej osade, s odôvodnením, že je nevýhodné pre obec.

V texte vyvesenom na úradnej tabuli sa hovorí:

v súlade s § 13 ods. 6 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších   predpisov   p o z a s t a v u j e m   výkon uznesenia č. 24/2012 Obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí zo dňa 22.5.2012  z dôvodu, že je pre obec zjavne nevýhodné „.

Zákon takúto možnosť poskytuje každému starostovi alebo primátorovi, okrem nevýhodnosti je ďalším dôvodom pozastavenia rozpor so zákonom. Paradoxné v tomto prípade je, že sa na rozdiel od chýb v minulosti pri predaji nehnuteľného majetku (aj kúpe) malo postupovať po prvý raz v súlade so zákonom. Doterajší odpredaj majetku obce nebol v  zmysle nariadení  zverejnený na verejnej tabuli, ani internetovej stránke obce. Program schôdze zastupiteľstva pripravuje starosta obce, pretože v tomto volebnom období nebola zriadená obecná rada. Počas zasadnutia návrhová komisia formuluje text uznesenia.  Práve toto konkrétne uznesenie bolo sformulované po tom, ako kontrolór obce predniesol stanovisko k odpredaju obecných pozemkov, ktoré vypracoval v spolupráci s právnikom. Dokonca v tomto prípade – na májovom zasadnutí obecného zastupiteľstva – bol prítomný právnik obce Ladislav Csákó, a ako uvádza zápisnica:

Žiadosť p. Ladislava Gulykáša a Zuzany Gulykášovej o odkúpenie pozemku – K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 24/2012, ktoré návrhová komisia vypracovala pod dozorom Judr. Ladislava Csákóa.

Text prijatého uznesenia je nasledovný:

„Na základe dôvodu osobitného zreteľa, spočívajúceho v sociálnej situácii žiadateľov, ako aj vzhľadom na dlhodobé užívanie sporného pozemku nimi, na ktorom majú postavený aj svoj rodinný dom, obecné zastupiteľstvo schvaľuje zámer odpredaja pozemku priamym predajom pre p. Ladislava Gulykáša a p. Zuzanu Gulykášovú, a to parc. č. 2339/106 a parc. č. 2339/25 zastavané plochy a nádvoria, o celkove výmere 237 m2 za cenu 0,66 €/m2.“

V platnosti ostáva ešte stále uznesenie z februára, ktorým „obecné zastupiteľstvo ukladá obecnému úradu vyzvať majiteľov nehnuteľností na obecných pozemkoch v Rómskej osade na možnosť odkúpenia parciel do 31.12.2012 za cenu 0,66 €. Od 1.1.2013 bude určená za predaj obecných pozemkov trhová cena a bude vyrubené nájomné za užívanie obecných pozemkov v zmysle platného VZN obce“.  Vetované uznesenie iba naväzovalo  na existujúce.

Nevýhodná je cena za m2, ale obec má možnosť vybrať si aj iný spôsob predaja majetku. Posúdenie najvhodnejšieho spôsobu prevodu majetku obce –  podľa zákona –  či už obchodnou verejnou súťažou, dobrovoľnou dražbou alebo priamym predajom vychádza vždy z miestnych podmienok a z konkrétnych potrieb obce. Každá obec by pri predaji svojho majetku mala postupovať v zmysle zásad hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti. Na tento postup sa však malo prihliadať pri rozhodovaní o spôsobe predaja pozemkov resp. pri formulácii uznesenia. Tak ako poznamenal poslanec  Peter Török, ktorý poukázal stanovením nízkej ceny na zjavné zvýhodnenie určitej skupiny občanov voči ostatným a pri záverečnom hlasovaní sa zdržal.

Nezanedbateľnou skutočnosťou je aj fakt, že práve pri zverejnení zámeru po dobu 15 dní mohli občania vzniesť formálnu námietku, ktorá sa považuje za opravný prostriedok voči rozhodnutiu. Ak nie je v tesnom závese uplatnenia práva veta aj náhradné riešenie, vznikne pri vysporiadaní vlastníckych vzťahov v osade patová situácia (?).

V §13 zákona o obecnom zriadení sa hovorí aj o ďalšom postupe: „Ak bol výkon uznesenia obecného zastupiteľstva podľa odseku 6 pozastavený, môže obecné zastupiteľstvo toto uznesenie trojpätinovou väčšinou hlasov všetkých poslancov potvrdiť; ak obecné zastupiteľstvo uznesenie nepotvrdí do dvoch mesiacov od jeho schválenia, uznesenie stráca platnosť. Výkon potvrdeného uznesenia starosta nemôže pozastaviť.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.