Predaj pozemkov v osade pozastavený

To, či za pozastavenie predaja obecných pozemkov v osade môže požiar hradu, Marian Kotleba, verejná mienka či všetky uvedené udalosti spolu, bude vyhodnotené až po čase. To, ako k pozastaveniu došlo, je zrejmé už teraz.

Zlomovým bodom bola žiadosť manželov Gulykášovcov odkúpiť obecný pozemok, na ktorom majú postavený dom,  prejednaná ešte  počas februárového zasadnutia obecného zastupiteľstva. Starosta obce vtedy informoval poslancov i ostatných prítomných, že kvôli nedostatočne pripravenému geometrickému plánu sa musí rozhodnutie o odpredaji odložiť. Žiadateľom totiž vypracovali zameranie, ktoré zahŕňalo aj časť pozemku, ktorá im nemala po odpredaji patriť a taktiež upozornil, že „podľa novej legislatívy katastrálnemu úradu už všeobecné uznesenie o predaji nepostačuje, ale pri každej kúpe je potrebné špecifikovať uznesením aj konkrétne číslo parcely„.

Pri tejto žiadosti sa jednalo o  pozemok s výmerou 237 m2 s parcelným číslom 2339/106  a  2339/5, ktorý žiadatelia dlhodobo užívajú. Podľa platného uznesenia za cenu 0,66 € za m2. Platnosť uznesenia predchádzajúceho zastupiteľstva obce bola  28.februára predĺžená do konca roka 2012 a to nasledovne:

„Obecné zastupiteľstvo ukladá Obecnému úradu vyzvať majiteľov nehnuteľností na obecných  pozemkoch v Rómskej osade na možnosť odkúpenia parciel do 31.12.2012 za cenu 0,66 €. Od 1.1.2013 bude určená za predaj obecných pozemkov trhová cena a bude vyrubené nájomné za užívanie obecných pozemkov v zmysle platného VZN obce.“

Keďže spomínaná žiadosť bola opätovne prejednávaná 28.marca, po požiari hradu a po zhromaždení kotlebovcov v obci, prístup k schvaľovaniu sa viditeľne zmenil. Spôsobila to aj prítomnosť väčšieho množstva obyvateľov na zasadnutí, ktorí sa v tej chvíli oboznámili s postupom predaja i cenou za m2. Búrlivá diskusia mala za následok ďalší odklad prijatia rozhodnutia. Tentokrát už poslanci uložili kontrolórovi a právnikovi obce predložiť stanovisko k správnosti uznesenia.

Po aprílovej prestávke v zasadnutiach došlo 22.mája k zvolaniu tretieho tohtoročnému stretnutia poslancov a k prerokovaniu odsúvanej žiadosti. Ešte pred samotným hlasovaním predniesol hlavný kontorlór obce Oto Badín stanovisko vypracované v spolupráci s právnikom.

V zásade odporučil priamy predaj, pri ktorom nie je potrebné vypracovať znalecký posudok, z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktorými podľa stanoviska majú byť  skutočnosti, že

– pozemky nie sú bonitné, neprinášajú zisk a nedá sa predpokladať, že by v dlhodobom horizonte zisk priniesli

– obec musí mať na zreteli aj  pocit spolupatričnosti a domova, prejaviť sociálne cítenie voči občanom, ktorí by mohli prísť o strechu nad hlavou.

V čase rozpravy o predaji na zasadnutí už bol prítomný aj právnik obce JUDr. Ladislav Csákó, ktorý prítomným občanom, poslancom i starostovi trpezlivo vysvetľoval príčiny a dôsledky rozhodnutia pre obec. Na základe uvedeného je evidentné, že v prípade doteraz predaného  majetku  obce neboli všetky ustanovenia zákona dodržané.

Zámer priameho predaja pozemku Zuzane a Ladislavovi Gulykášovcom odhlasovalo 6 z prítomných 8 poslancov (Peter Török a Štefan Kún sa zdržali, Juraj Juríni nebol prítomný) z dôvodov hodných osobitého zreteľa.

O ďalšom pozastavení môže byť  reč v dvoch prípadoch:

1. ak ktokoľvek podá písomnú námietku v zákonnej lehote proti tomuto zámeru obce do 15tich dní odo dňa zverejnenia na úradnej tabuli resp. internetovej stránke obce

2. ak starosta obce nepodpíše prijaté uznesenie, teda bude ho vetovať kvôli zjavnej nevýhodnosti pre obec, čo už avizoval na sociálnej sieti. V takomto prípade sa vráti pred obecné zastupiteľstvo, ktoré ho môže opätovne schváliť, 3/5novou väčšinou.

Tak či onak, obec vytvára precedens  pri predávaní svojho majetku, ktorým sú aj sporné pozemky v lokalite rómskej osady. Každý ďalší predaj bude musieť byť prejednaný a predaný obdobným spôsobom (priamy predaj) resp. v  zmysle zákona bude musieť byť zvolený najvhodnejší spôsob pre obec.

Foto: Archív ŽpH (zasadnutie rómskej komisie)

Video: Jakub Kratochvíl, .týždeň, viac na: http://www.tyzden.sk/autori/jakub-kratochvil.html

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.