Pustili sa do opráv miestnych komunikácií

Obec Krásnohorské Podhradie požiadala ešte za čias bývalého vedenia o nenávratný finančný príspevok /NFP/ pre opatrenia:

– 4.1 regenerácia sídel  (oblasť podpory 4.1c) – projekty rozvoja obcí s rómskymi osídleniami vo vidieckom prostredí,

– a taktiež opatrenie 4.1  regenerácia sídiel (oblasť podpory 4.1a) –  rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci,

v rámci regionálneho operačného programu /ROP/.

Obecné zastupiteľstvo schválilo  v roku 2009 uznesenie (č.90/09) o  predložení  žiadosti o NFP, realizáciu projektu po jeho  schválení i financovanie projektu vo výške 5 %.

Bývalý starosta obce i vtedajší redaktori obecných novín (zároveň poslanci obecného zastupiteľstva) prostredníctvom článku potvrdili, že projekty sú schválené.  Zdalo sa však, že sa nič nedeje, okolo projektov bolo ticho.  Z vtedajšej odpovede z tlačového odboru Košického samosprávneho kraja neskôr  vysvitlo, že  „prípade podpory 4.1a a 4.1c ROP však došlo v období do 30.6.2010 k schváleniu projektov vo väčšom objeme, ako bola disponibilná alokácia finančných prostriedkov „.   MPRV SR ako riadiaci orgán pre ROP v pripravilo návrh revízie ROP. Tento bol odsúhlasený monitorovacím výborom.  Po jeho schválení Európskou komisiou malo ministerstvo pristúpiť  k podpisovaniu zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Pár mesiacov po  komunálnych voľbách  – v marci 2011 –  sa vo vestníku verejného obstarávania objavila výzva na predkladanie ponúk na rekonštrukciu miestnych komunikácií v Krásnohorskom Podhradí s predpokladanou hodnotou zákazky 502 626,79 €.   Podľa vestníka záujemcovia o realizáciu diela mali možnosť predkladať svoje ponuky do 23. marca 2011 do 11-tej hodiny predpoludním, otváranie obálok sa malo uskutočniť 5. mája.

Samotná zmluva s dodávateľom bola podpísaná 10. januára 2012.  Stala sa ním EUROVIA SK, a.s., cena diela je podľa zmluvy zverejnenej na webovej stránke obce 345 358, 70 €. Je doložená rozpočtom s položkami, ktorý je prílohou zmluvy, tento však zverejnený však nie je. Úhrada bude zhotoviteľovi diela vyplácaná mesačne na základe dielčích faktúr a konečnej faktúry.

Výberovú komisiu podľa vestníka z výsledkov verejného obstarávania tvorili: Ing. Szappanos Peter – predseda, členovia: Ladislav Szabados, Ing. Mária Gyöngyösová a Erika Szabadosová.

V zápisnici z obecného zastupiteľstva sa o tej istej komisii píše nasledovné:  “ Starosta obce predložil na schválenie návrh na zloženie komisie spôsobilej na vyhodnotenie predložených ponúk v oblasti stavebnej investičnej činnosti obce v nasledovnom zložení: p. Erika Szabadosová, p. Ladislav Szabadoš a Ing. Mária Gyöngyösová s právom vyhodnocovať, za OcÚ p. Peter Bollo a p. Eva Szenderáková. Na návrh poslancov sa komisia doplnila nasledovne : p. Ing. Štefan Jánosdeák a p. Ing. Peter Szappanos . Táto komisia vykoná vyhodnotenie ponúk pre projekt „Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Krh. Podhradí“ – (uzn. č. 68/2011).

Rekonštrukcia je realizovaná v rámci regionálneho operačného programu (opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel), ktorý schválila Európska komisia /EK/ 24. septembra 2007. V auguste 2011 schválila EK verziu 2 Regionálneho operačného programu.

Pôvodne bolo riadiacim orgánom tohto ROP Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, neskôr prešli kompetencie na Ministerstvo pôdohospodárstva,  životného prostredia a regionálneho rozvoja SR (dnes Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka), ktorému šéfoval v čase podpisu zmluvy  Zsolt Simon (Most-Híd).

Realizované budú nasledovné práce:

ulica Hradná – chodník, rekonštrukcia ľavostranného chodníka premennej šírky (od 1,6 do 2 m), tak ako to miestne podmienky umožňujú

ulica pri Majeri – chodník miestna komunikácia, rekonštrukcia vozovky bude realizovaná formou úpravy jestvujúceho štrkového povrchu a so zriadením nových vrstiev krytu z asfaltového betónu

ulica Lipová – chodník miestna komunikácia most, rekonštrukcia vozovky bude realizovaná formou úpravy jestvujúcej vozovky formou recyklácie na mieste a so zriadením nových vrstiev krytu z asfaltového betónu

ulica Lipová – lávka pre peších vybudovanie novej lávky pre peších dĺžky 17 m a šírky 2 m

Františkin sad – revitalizácia trávnika a výmena lavičiek ako aj oprava nábrežného líca múru pozdĺž Pačanského potoku (viď fotogaléria pod článkom).

Termín ukončenia stavebného diela je stanovený 10 mesiacov od podpísania zmluvy. Začať s prácami sa má 5 dní od jej uzatvorenia, ak sa strany nedohodnú inak, čo je zrejme aj tento prípad. S rekonštrukciou sa začne na jar.

Foto: Archív Žph

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.