Ďalšie zasadnutie po januárovej prestávke

Po viacmenej pravidelných intervaloch (okrem letnej prestávky) zasadnutí sa poslanci obecného zastupiteľstva /OZ/  v Krásnohorskom Podhradí stretnú po januárovej odmlke posledný utorok v mesiaci, 28.2.2012 v klube pri kultúrnom dome. Zatiaľ na obecnej tabuli zverejnená pozvánka na stretnutie obsahuje viacero zaujímavých bodov programu:

1. Otvorenie

2. Určenie overovateľov a voľba návrhovej komisie

3. Kontrola plnenia uznesení

4. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2012

5. Vyjadrenie daňového poplatníka obce k návrhu plánu kontrolnej činnosti

6. Zásady odmeňovania poslancov OZ, zástupcu starostu obce, členov komisií a zapisovateľov – zmena

7. Doplnenie uznesenia ohľadom kúpy pozemku Ondrejom  Gulykášom  a Helenou  Gulykášovou

8. Žiadosť Ľudovíta Mésznera o odkúpenie časti pozemku

9. Žiadosť Ladislava Gulykáša a Zuzany Gulykášovej o odkúpenie pozemku

10. Odpredaj služobného motorového vozidla a následná kúpa služobného motorového vozidla

11. Rôzne

12. Správa starostu obce

13. Diskusia

14. Schválenie uznesení

15. Záver

Poznámky k programu:

K bodom 11. a 12.  – Avizované zmeny v redakčnej rade obecných novín sa pravdepodobne dostanú do bodu  „rôzne“ . Aj napriek apelom poslancov nie je tento bod programu podrobnejšie špecifikovaný, takisto ako správa starostu obce nie je predložená poslancom vo viacerých exemplároch (po predchádzajúcom požiadaní), iba prečítaná počas zasadnutia.

K bodu 10. -V kuloároch sa hovorí o tom, že služobné vozidlo má zvýšenú spotrebu pohonných hmôt a tá je jedným z dôvodov zámeru odpredaja. V súvislosti s kúpou nového motorového vozidla je treba pouvažovať nad inými formami zaobstarania. Kúpu je možné realizovať  napríklad pomocou dotácie z EkoFondu. Tá je aktuálna aj v súčasnosti, žiadosti je potrebné odovzdať do 15. marca 2012, maximálna suma je 7.000,- € pre právnické osoby.  Podrobnosti o projekte si môžete prečítať tu.  Žiadať o podporu môžu verejnoprospešné organizácie, mestá a obce, školy, mládežnícke spolky ale aj aj fyzické osoby.  EkoFond v spolupráci so svojim zriaďovateľom – Slovenským plynárenským priemyslom – pokračuje v podpore, pretože veria, že poskytnutie možnosti jazdiť na zemný plyn, ktorý je lacnejší ako benzín či nafta,  pomôže investovať ušetrené finančné prostriedky späť do spoločnosti a prispeje k šetreniu životného prostredia v našom bezprostrednom okolí. Kompletný formulár   pre účely poskytnutia príspevku pre právnické osoby je k dispozícii tu.  V prípade nevyužitia takejto formy je možné vziať si príklad z Rožňavy, ktorá pri kúpe motorových vozidiel pre mestský úrad a mestskú políciu využila elektronickú aukciu.

K bodu 7. – Je otázne, keďže išlo o priamy predaj majetku obce  a kúpno-predajná zmluva bola podpísaná už v novembri, prečo nebol zámer predaja zverejnený po dobu 15 dní na verejnej tabuli, resp. internetovej stránke obce.

K bodu 6. – Keďže odmeny pre členov komisií boli začiatkom  roka 2011 znížené na polovicu pôvodne schválenej výšky a aj kvôli absenciám členov jednotlivých komisií sa ušetrili prostriedky v ich prípade sa budú odmeny pravdepodobne navyšovať.

Okrem uvedených bodov programu mal hlavný kontrolór obce predložiť obecnému zastupiteľstvu  písomné stanovisko k uzneseniam prijatým v súvislosti s kúpou pozemku pod zdravotným strediskom a predajom pozemku obyvateľovi obce (č. 133 a 134), v ktorých sa mal vyjadriť k ich súladu so zákonom.

V uvedenom programe absentuje aj zmienka o odovzdaní verejnej kanalizačnej siete a čistiarne odpadových do správy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti a súvisiaceho verejného zhromaždenia, ktoré malo byť  zvolané do konca januára 2012. Poslanci si mohli podrobnosti návrhu a podmienok k dipozícii už na októbrovom zasadnutí, občania sa s ním mali oboznámiť počas  zhromaždenia.

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Pridaj komentár

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.